Stratégia

Aký bol pôvodný význam pojmu stratégia?
stratos (= armáda) + agos(= vediem) – stratégia je príprava pred začatím konfliktu(určenie miesta, času, prostriedkov); ciele sa môžu meniť, ide o konfliktnú situáciu, sledujeme dosiahnutie úspechu.
strategos = funkcia najvyššieho veliteľa v Grécku, ide teda o umenie vedenia vojny, prekonanie nepriateľaSlávik – Stratégia podniku- odvodené od gréckeho slova stratos(= generál) a v širšom kontexte pôvodne označovalo umenie a vedu, ako riadiť vojenské operácie a veliť vojskám.

Definujte stratégiu podľa Chandlera
Stratégia je stanovenie základných DD cieľov podniku, spôsoby ich dosahovania a alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočňovanie týchto cieľov. Je to súbor cieľov, prostriedkov a zdrojov.

Definujte stratégiu podľa Portera
Konkurenčná stratégia = určenie strategickej skupiny; je konkretizovaná na základe analýzy odvetvia a pozíciou podniku v odvetví. Stratégia je kombináciou cieľov a prostriedkov, resp. opatrení na ich dosiahnutie.

Definujte stratégiu podľa Poiriera
Stratégia je súbor kolektívnych, cieľových, intelektuálnych alebo fyzických akcií, plánovaných, pripravovaných a realizovaných v konfliktnom prostredí.

Definujte stratégiu podľa J. B. Quinna
Stratégia je model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku.

Uveďte spoločné črty stratégie v oblasti vojenstva a v oblasti ekonomiky
1) príprava na konflikt- činnosť pred stretnutím sa s protivníkom
2) taktika- kombinácia prostriedkov v priebehu konfliktov
3) ciele a prostriedky

Čím sa líši strategický management, dlhodobé plánovanie a strategické plánovanie
dlhodobé plánovanie – nezahŕňa stratégiu
– ekonomické vplyvy zamedzujú tomu, aby bolo možné DD efektívne plánovať strat. plánovanie – DD plány sa dopĺňajú o stratégiu, ktorá je rozobraná v pláne
– charakt. znak- existencia variantov plánov – sú pripravené pre eventuálne zmeny
– plán je do istej miery strnulý- nie je možné pokryť všetky varianty vzhľadom na meniac strategický manažment – podstata: odstrániť nevýhodu strateg. plánu
– periodickosť (Ansoff)
– ide o permanentnú modifikáciu stratégie
– cieľom je riadiť podnik tak, aby mal takú stratégiu, v akej situácii sa podnik nachádza

Definujte charakteristické znaky strategických procesov
1. DD účinky
2. prežitie systému ako celku
3. nemožnosť extrapolácie- trendy nemusia zostať zachované
4. novosť, neopakovateľnosť
5. variantnosť riešení
6. veľký počet stupňov voľnosti
7. strat. zlomy
8. komplexnosť, veľký rozsah problémov
9. protichodnosť produktov
10. zložitosť a mnohofaktorovosť
11. nelineárne závislosti
12. nevratnosť procesov- ireverzibilita
13. existencia prahových efektov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥