Strategické plánovanie MIS – informačná stratégia firmy

Informačná stratégia – dlhodobá orientácia firmy v oblasti IS a informačných technológií, zostavená na obdobie 2 – 3, max 5 rokov. Dôvody pre potrebu jej tvorby:
– IS sa stali v súčasnosti strategickým faktorom úspešného rozvoja firmy,
– Súčasné IS sú veľké a zložité.

Cieľ informačnej stratégie – hľadať, optimálne využiť najnovšie možnosti aplikácií IS, stanoviť určité priority, postupy riešení, minimalizovať riziká.

Postup tvorby informačnej stratégie firmy

1. Stanovenie väzieb informačnej stratégie firmy na globálnu stratégiu firmy,
2. Analógia súčasného stavu a vývoja ISF,
3. Určenie kritických faktorov a špecifikácia cieľov IS,
4. Návrh architektúry IS – systémová, informačná, technická,
5. Návrh nutných zmien v organizácii,
6. Kvalifikačný, resp. rekvalifikačný program,
7. Ekonomické aspekty informačnej stratégie,
8. Metodické štandardy projektovania a implementácie jednotlivých projektov,
9. Definovanie jednotlivých informačných projektov, ich základných parametrov, vzájomných väzieb.

Základné axiomy

– Globálna a informačná stratégia musia byť integrované!
– IS menia charakter podnikania.
– IS nemôžu fungovať bez informačných technológií, IT sú teda základom IS.

Postup pri výbere a nákupe vhodného MIS

1. Formulácia, ujasnenie informačných požiadaviek na MIS.
2. Určenie vlastných finančných možností na nákup.
3. Získanie informácii o dostupných MIS na trhu z literatúry a časopisov, veľtrhov a výstav, návštevou softwarových firiem.
4. Analýza, porovnanie jednotlivých ponúk MIS. Porovnávajú sa:
– Základné atribúty,
– ďalšie kritériá
5. Samostatný výber a nákup vhodného MIS.
6. Zaškolenie pracovníkov, postupné zavádzanie a využívanie zvoleného zakúpeného MIS.

Ďalšie kritériá výberu MIS

– Úroveň dokumentácie
– Povesť- imidž dodávateľskej firmy
– Cena
– Podpora dodávateľskej firmy pri zavádzaní
– dlhodobé služby : hot –line, up – date, up – grade.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥