Stratégie interného a externého rastu, diverzifikácie a aliancie

Aké formy stratégie diverzifikácie poznáte? V čom sú ich výhody a nevýhody
Viď 213. Príbuzná (koncentrická): získavanie akéhokoľvek úžitku zo strategického súladu a jeho premena na vyššiu úroveň konkurenčnej výhody ako u samostatných podnikateľských jednotiek. Výhody: úspora N, transfer know-how, značky, uchovanie jednoty podnikateľských aktivít, nadobudnutie nových podnikaní, ktoré podporia kmeňovú pozíciu. Nepríbuzná (konglomerátna): Výhody: širšia diverzifikácia R, možnosť investovať kapitálové zdroje do odvetvia s najlepšou ziskovou vyhliadkou, vyrovnanejšia ziskovosť celého podniku, zvyšovanie bohatstva akcionárov
Nevýhody: vedenie podniku musí rozhodovať o úplne odlišných podnikaniach, výkonnosť portfólia nie je vyššia ako samost. jednotiek, v praxi nie je vyvážená cyklickosť podnikaní- hosp. cyklus ovplyvňuje rovnako

Uveďte rozdiely, hlavné výhody a nevýhody stratégií interného a externého rastu.
Interný rast: podnik priamo investuje len vlastné zdroje do pôvodného alebo nového podnikania.
Výhodou je, že rast je pomalší, menej traumatický, je menej riskantný, nové činnosti sa integrujú len postupne, môže s uskutočniť v období pre podnik najvýhodnejšom, príp. prispôsobiť zmene.
Nevýhodou je, že podnik musí od základov vybudovať výrobné a prevádzkové kapacity, získať a vyškoliť ľudí, zabezpečiť zásobovanie, distribučnú sieť, informovať zákazníkov, prekonať bariéry. Externý rast: uskutočňuje sa kombináciou svojich zdrojov a schopností s iným podnikom.
Výhody: rýchly prienik do nového podnikania, kratší čas na realizáciu, eliminuje bariéry vstupu, takmer ihneď sa získavajú výr. kapacity, technológie, skúsení pracovníci, verní zákazníci, atď.
Nevýhody: vyžaduje okamžité finančné zdroje

Uveďte podstatu a základné druhy stratégií externého rastu
= stratégie vstupu do nového podnikania
– Fúzia – spojenie 2 kapitálov A+B = C
– Akvizícia – odkúpenie 1 firmy druhou A+B = A, nedochádza k navýšeniu kapitálu
– Joint venture – vzniká nový subjekt, ale žiaden nezaniká

Popíšte základné druhy aliančných stratégií podnikov
– spolupráca v oblasti výskumu a vývoja
– spolupráca v oblasti výroby
– spolupráca v oblasti obchodu a marketingu

Medzi aké stratégie patrí stratégia inovácie?
Inovácia
– hlavná príčina starnutia trhu alebo cieľ proti starnutiu trhu
– zásadná inovácia znamená opustenie odvetvia
– predĺženie životnosti firmy
= rastová aj stabilizačná stratégia

Popíšte podstatu stratégie zberu úrody
KRAVY: na útlme
harvesting – firma postupne prispôsobí objem výroby požiadavkám trhu
cieľ: využiť zbytkový trhový potenciál
– môže robiť akcie na udržanie si zákazníkov
– už sa nevyrába pôvodný výrokok, ale iba náhradné súčiastky

Popíšte podstatu stratégie selektívneho investovania
HVIEZDY
– zníženiu objemu investícií zameraných na modernizáciu,
– investície do vybraných aktivít, ktoré majú odstrániť nedostatky firmy
– zvažuje sa veľkosť investície
– veľké investície nie sú potrebné, pretože by neboli návratné

Popíšte podstatu stratégie racionalizácie
podstata: odstrániť neefektívnosť, využitie efektu skúseností, zvýšiť plynulosť procesov, kryje sa s pojmom inkrementalizmus – princíp postupného zlepšovania, ide o malé zmeny, vylepšovanie priebehu procesov

Popíšte podstatu stratégie segmentácie
stratégia NIKY – výber segmentu so stabilným dopytom generujúceho dostatočne veľký zisk. Ide o malý segment, ktorého veľkosť sa výrazne nezvyšuje, spravidla je taká malá, že ju môže obsadiť iba 1 firma
dimenzie strategickej segmentácie:
– technológia
– potreby a funkcie
– zákazník

Komentáre k článku Stratégie interného a externého rastu, diverzifikácie a aliancie (2)

  1. Stratégie interného rastu zahŕňajú investovanie vlastných zdrojov firmy do rozvoja a expanzie, čo je menej rizikové a umožňuje postupnú integráciu nových aktivít. Stratégie externého rastu zahrnujú fúzie, akvizície alebo joint ventures, čo umožňuje rýchlejšie získanie trhových podielov a zdrojov, ale je spojené s vyšším rizikom a potrebou veľkých finančných investícií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥