Technická príprava výroby

Technická príprava výroby(v praxi bežne označovaná ako TPV) je súbor vzájomne spoje-ných činností výrobného podniku, ktorých úlohou je pripraviť technicky a ekonomicky účelné a efektívne riešenie produktu, technológie a organizácie výroby v súlade s požiadavkami trhu, s vlastnými ekonomickými a mimoekonomickými cieľmi firmy a konečne v súlade s kapacitnými a technologickými možnosťami. Predmetom TPV môže byť výrobok nový i upravený. Bez úspešného TPV nie je možné zahájiť výrobu, zaistiť jej priebeh a splniť termínové požiadavky zákazníkov. Obvykle sa rozlišuje technická príprava výroby vývojová a prevádzková. (Tomek a Vávrová, 2001, s. 198)
Vzhľadom k rozsahu činností dochádza metodicky, prakticky i organizačne k nasledujúcemu členeniu TPV na:
 konštrukčnú prípravu výroby,
 technologické prípravu výroby,
 organizačnú prípravu výroby. (Tomek a Vávrová, 2001, s. 199)

Konštrukčná príprava výroby

Pokiaľ je zhromaždený dostatok informácií k inovácii či iným formám obmeny výrobku tak, že je známy cieľ jeho prípravy, je možné pristúpiť ku konštrukčnému riešeniu. Relatívne dlhý cyklus konštrukčnej prípravy musí byť optimálne časovo skrátený, preto by mal prebiehať v týchto etapách:
 spracovanie úvodného projektu,
 spracovanie technického projektu,
 konštrukčné riešenie výrobku,
 spolupráca konštruktérov pri technologickej časti TPV a pri rozbehu výroby. (Tomek a Vávrová, 2001, s. 199-206)

Základné dokumenty konštrukčnej prípravy výroby tvoria výkresy a konštrukčné rozpisky – kusovníky. Výkresy znázorňujú výrobok ako celok i všetky jeho časti. (Tomek a Vávrová, 2001, s. 200)

Technologická príprava výroby

Cieľom tejto fázy je rozhodnutie o spôsoboch premien východiskového materiálu v konečný výrobok, pričom sa vypracováva pomerne rozsiahla dokumentácia, predstavujúca popis postupu a nároky na jeho zaistenie. V rukách technologickej prípravy výroby je materiálová, pracovná i kapacitná náročnosť výrobku. Technologická príprava výroby výrazne ovplyvňuje ekonomiku výroby. Jednotlivé etapy:
 technologická príprava výroby prototypu,
 technologická príprava sériovej výroby,
 spolupráca pri zoradení a rozbehu výroby. (Tomek a Vávrová, 2001, s. 206,207)

Technologická príprava prototypu zahrňuje pomerne rozsiahly súbor činností, ktoré spočívajú v podrobnom riešení a rozpracovaní všetkých stránok technológie výroby. Úlohou je tu predovšetkým:
 kontrola výkresov z hľadiska technológie,
 vypracovanie rámcových technologických postupov,
 vypracovanie jednotlivých noriem spotreby výrobných činiteľov,
 vypracovanie zoznamu polotovarov vlastnej výroby, ich technologických výkresov a určenie častí spracovávaných v kooperácii. (Tomek a Vávrová, 2001, s.207)

Technologická príprava sériovej výroby potom predstavuje podrobné spracovanie v zmysle predchádzajúcich úloh, podľa výsledku overenia prototypu. Ťažisko práce je vo vypracovaní podrobných technologických postupov. (Tomek a Vávrová, 2001, s.207)

Organizačná príprava výroby

Organizačná príprava výroby predstavuje spoluprácu zložiek výroby s konštrukciou, technológiou a zložkami výrobu zaisťujúcimi. Patrí do nej hlavne:
 usporiadanie výrobného procesu (technologické verzus predmetné),
 usporiadanie materiálového toku,
 rozhodnutie o použití pomocných a dopravných zariadení,
 jednanie s dodávateľmi a zaistenie materiálu,
 zaistenie kooperačných vzťahov,
 zácvik pracovníkov. (Tomek a Vávrová, 2001, s. 210)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥