Základy manažmentu

Vypracované otázky – Základy manažmentu

Download súboru

Stiahnite si súbor Vypracované otázky – Základy manažmentu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Vypracované otázky – Základy manažmentu.


Rysy dokonalých podnikov podľa Petersa a Watermana
1) boli vždy orientované k inovačným aktivitám
2) poznali veľmi dobre potreby svojich zákazníkov
3) vo firmách treba presadzovať riadiacu autonómiu a súťaživosť
4) dosahovali zvýšenie produktivity práce, lebo sa veľmi venovali svojim zamestnancom
5) riadenie v týchto firmách vychádzalo z časti z filozofie hodnôt, kt. vyznávali vedúci
manažéri podniku
6) v týchto firmách bolo zameranie na tie obchody, kt. považovali za najlepšie
7) tieto firmy mali jednoduchú org. štruktúru, ale aj lojálnych zamestnancov oddaných
firme
8) niektoré divízie boli centralizované, ale aj decentralizované v závislosti na daných
podmienkach
2. produktivita - charakteristika
- podiel výstupov k vstupom za časovú jednotku a v požadovanej kvalite
Drucker "Najväčšia príležitosť pre zvýšenie produktivity spočíva vo vlastnej produktivite
práce". Firmy k zvýšovaniu produktivity využívajú prácu, materiál, kapitál. Produktivita
v sebe zahŕňa účinnosť a efektívnosť.
a) produktivita môže vzrásť 1.Zvýšením výstupov pri konštantných vstupoch
2.Znížením vstupov pri konštantných výstupoch
3.Zvýšením výstupov a súčasne znížením vstupov
b) účinnosť znamená dosahovanie cieľa
c) efektívnosť znamená dosiahnutie cieľa s najmenším počtom zdrojov
3. Je riadenie veda alebo umenie? Je možné uvedené vysvetlenie aplikovať na inžinierstve alebo účtovníctve?
Riadenie rovnako ako všetky ostatné činnosti: medicína, účtovníctvo, futbal
je umenie . Je to " vedieť ako robiť vo svete danej situácie". Manažéri môžu pracovať lepšie ak používajú systematické znalosti manažmentu , teda znalosti , ktoré vychádzajú z vedy . Prax v riadení je umenie . Organizované znalosti, o ktoré sa opiera môžeme označiť ako vedomosti, o ktoré sa opiera veda. .
4. Ako sú chápané pojmy "veda" "princíp" a "teória"?
Prvky vedy:
- veda je organizovaná znalosť
Podstatnou vlastnosťou akejkoľvek vedy je používanie vedeckých metód.
Veda zahrňuje jasné koncepcie, teórie a ďalšie nahromadené znalosti
odvodené z hypotéz ( z predpokladov že niečo je pravdivé ).
Teória je systematické zoskupovanie vzájomne súvisiacich koncepcií a princípov
Princípy v manažmente sú
vysvetľujúce
Princípy môžu byť alebo
nikdy nie však . Techniky manažmentu sú v podstate
zásady , ako vykonávať činnosť resp. , ako dosahovať potrebné
výsledky
Medzi manažérske techniky možno zaradiť:
- rozpočtovanie
- účtovanie
- plánovanie
- techniky riadenia
- (metóda sieťovej analýzy
- metóda kritickej cesty )
5. Znázornite chématicky systémový prístup k manažmentu:
6. Charakterizujte funkcie manažérov.
Plánovanie zahrňuje vytýčenie cieľov a ciest ako tieto ciele dosiahnúť (atribúty: ciele, stratégie, plány, politiky )
Organizácia je tá časť riadenia , ktorá zahrňuje určenie štruktúry rolí pre ľudí, ktorí sú v danej organizácii
Personalistika zahrňuje zaplňovanie a udržovanie zaplnených pozícií v organizácii
To je prevedenie pomocou
- identifikácie požiadavok na pracovné sily
- zoznam disponibilných ľudských zdrojov
- nábor
- výber, oceňovanie, plánovanie
- povolanie, školenie, rozvoj uchádzačov
Vedenie je ovplyvňovanie ľudí, aby boli presvedčení v organizácii a spĺňali požiadavky pre skupinové ciele organizácie
Kontrolovanie zahrňuje: meranie a korekciu aktivít v organizácii s cieľom dosiahnúť aby činnosti organizácie bli v súlade s plánom sledovať postup a včas urobiť opatrenia k náprave.
Koordinovanie je potrebné pre dosiahnutie medzi úsilím
k dosiahnutiu . Každá manažérska funkcia prispieva určitým spôsobom ku koordinovaniu
7. Uveďte podstatné rozdiely v manažérskych praktikách vo vybraných krajinách.
Francúzsko:Nemecko:Kórea:Iné krajiny:
Austrália: moralistický prístup, úspech závisí od podstúpeného rizika
Taliansko: vyššia konkurencieschopnosť, skupinové rozhodovanie
Rakúsko: snaha o sebarealizáciu
Anglicko: soc.istota, dostatok zdrojov, adaptabilita, logika
Japonský manažment:
a) charakterizujte manažérsku prax z pohľadu celoživotného zamestnania a konses rozhodovaní
b) Teória "Z"
8. Teoretik manažmentu Schonberg zahrňuje 9 poučení japonského úspešného riadenia výroby. Uveďte ktoré sú to poučenia a charakterizujte ich:
1. technika a technológia a s ním spojené metódy riadiacej práce sú prenositeľné
veľká pozornosť by sa mala venovať systému komplexného riadenia: kvality výroby a
systému presného časového plánovania výroby bez medziskladov
2. riadenie výroby systémom presného časového plánovania "Just in time"
odhaľuje rezervy, kľúčové miesto má výrobný proces bez zásob nedokončenej výroby a
medziskladov t.j. jeho plná časová synchronizácia
3. kvalita výroby sa začíva z jej organizácie
ide o systém zabezpečovania kvality, kľúčové miesto majú prevencie nedostatkov,
personál má byť vedení k zvyku považovať kvalitu svojej práce za nevyhnutnú záležitosť
svojej cti
4. zavedenie nových metód riadenia výroby zároveň mení vzťah zamestnancov a jej
činnosti
5. moderná výroby vyžaduje jej účelové projektovanie, ktoré potom zaistí jednoduchú
organizáciu
6. úspech výrobno-hospodárskej činnosti je do značnej miery podmienený pružnosťou
systému riadenia výroby
7. hospodárne fungovanie systému riadenia výroby rozširuje aj nadväzný systém
hmotného zabezpečenia potrebných dodávok, surovín a materiálov, nástrojová
príprava
8. maximálne rozvíjať tvorivú iniciatívu a duch spolupráce všetkých zúčastnených
v systéme riadenia výroby
9. využitie japonských metód riadenia výroby vyžaduje v podmienkach USA predovšetkým
"to reálne chcieť a plánovite to zabezpečiť"
9. Uveďte princípy formovania organizačných štruktúr:
1. princíp optimálneho počtu riadiacich stupňov
2. princíp súladu centralizácie a decentralizácie rozhodovacích procesov v riadiacej
štruktúre
3. princíp rozpätia riadenia
4. princíp súladu štruktúry riadenia divízie s požiadavkami napr. holdingu
5. princíp súladu štruktúry s príslušným stupňom inovácie
6. princíp súladu štruktúry riadenia s potrebami reprodukčného procesu
7. princíp súladu práv a zodpovedností v každom článku riadiacej štruktúry
8. princíp súladu štruktúry a procesov riadenia
9. princíp súladu štruktúry riadenia s potrebami a účinkami automatizovaných systémov
riadenia
10.
a) Na aký účel slúži v strategickom plánovaní analýza silných a slabých stránok:
b) Aké charakteristiky by ste uplatnili pri analýze odvetvia?
- druh vyrábaných výrobkov
- rozsah diferenciácie výrobkov
- porovnateľné výrobky
- rozsah automatizácie
- skúsenosti a z nich vyplývajúce prednosti
- nevyhnutná veľkosť výrobných stredísk
- náklady na transport a distribúciu
- bariéry prístupu na trh
- veľkosť produkcie nevyhnutnej pre vstup na trh
c) Ako by ste analyzovali konkurenciu
- budúce ciele konkurencie
- súčasné stratégie konkurencie
- aké sú predpoklady konkurencie
- schopnosti ( silné a slabé stránky ) konkurencie
1. - predstaviteľ operačného manažmentu, jeho dielo
Fayol - zakladateľ myšlienkového prúdu "Správne riadenie"
- dielo "zásady správy všeobecne a správy podniku"
- riadenie podniku chápal ako vedenie k vopred zadanému cieľu pri maximálnom
využití možnosti z disponibilných zdrojov
Funkcie správy a) plánovanie - stanovenie cieľov a postupov ako ich dosiahnúť
b) organizovanie - zabezpečovanie hmot. a ľudských zdrojov
c) prikazovanie - dávanie úloh a inštrukcií podriadeným prac.
d) koordinovanie - zlaďovanie činností pracovníkov
e) kontrola - overovanie súladu plánu a skutočnosti o príprave
návrhu
- rozdelenie činností (6 činností) - riadenie chápal ako zladenie 6 základných činností
1) technické (výrobné, technologické)
2) obchodné (nákupné a predajné)
3) finančné (získanie a využitie kapitálu)
4) ochranné (zabezpečenie vlastníctva a ochrana osôb)
5) poisťovacie
6) účtovné ( evidencia-kontrola, štatistika, rozbory hospodárenia)
- 14 princípov
1) zabezpečiť deľbu práce
2) vyvážiť právomoc a zodpovednosť
3) zabezpečiť dodržiavanie disciplíny
4) zabezečiť princíp jediného vedúceho
5) zabezpečiť jednotnosť riadenia
6) zabezpečiť podriadenie individuálnych záujmov zamestnancov spoločným záujmom organizácie
7) dbať na spravodlivé odmeňovanie
8) dodržať princíp centralizácie
9) zabezpečiť líniu právomoci
10) udržiavať poriadok
11) dbať o rovnosť v jednaní
12) udržiavať stabilitu zamestnancov vo funkcii a práci
13) podnecovať iniciatívu zamestnancov k zdokonaľovaniu organizácie a práce
14) udržiavať kooperatívneho ducha pre spoločnú prácu
2. etapy vývoja manažmentu
Vývojové epochy vyvolávajúce zmeny manažírskeho štýlu:
a) začiatky industrializácie - ľudská práca : ruky, dlane, fyzická sila
- motivácia : nátlak, zabezpečenie životných potrieb
- riadiaca metóda: rozkaz, stráženie
- riadiaci štýl : veliteľská hierarchia, autorita
b) začiatok konkurencie ( po 2.sv.vojne) - ľud.práca: znalosti, intelektuálna kapacita
- motivácia: plat, rozličná životná úroveň
- riad.met: plánovanie, kontrola, norma
- ria.št: inštrukcie, rozhodovanie v rámci štruktúry
c) plná konkurencia - ľudská práca: cit, vôľa, totálny záujem
- motivácia: uznanie, aktívne spolurozhodovanie
- riadiaca metóda: dialóg
- riadiaci štýl: decentralizácia, neformálna štruktúra, radar
3. prednosti formálneho plánovania písomne zaznamenaný plán poskytuje menej interpretačného priestoru , je každému k dispozícii, je motivačným činiteľom, lebo sú v ňom termínované úlohy
4. čiastkové analýzy okrem analýzy podniku
- analýza podniku ( podiel na trhu, kvalita výrobkov, životný cyklus výrobkov, čas
potrebný na výrobu jednotky produkcie, vek strojov a zariadení, produktivita práce,
intenzita marketingových aktivít, výška disponobilného CF, kvalifikácia pracovníkov,
informačná a komunikačná štruktúra )
- analýza odvetvia ( druh vyrábaných výrobkov, rozsah diferenciácie, porovnateľné
výrobky, rozsah automatizácie, skúsenosti a z nich vyplývajúce prednosti, nevyhnutná
veľkosť výrobných stredísk, náklady na transport a distribúciu, bariéry prístupu na trh,
veľkosť produkcie nevyhnutnej pre vstup na trh )
- analýza trhu ( fáza životného syklu výrobku, veľkosť trhu a trhový potenciál, sezónne
vplyvy, segmentácia trhu, koncentrácia zákazníkov, elasticita dopytu, početnosť
nákupov, koncentrácia ponuky, agresivita konkurencie, stupeň využitia kapacít )
- analýza konkurencie ( budúce ciele konkurencie, súčasné stratégie konkurencie,
aké sú predpoklady konkurencie, schopnosti ((silné a slabé stránky)) konkurencie )
- analýza okolia ( technický rozvoj, politický, hospodársky, sociálno-kultúrny vývoj )
5. Znázornenie podnikového plánu ( presvietené , popis.schéma)
6. Manažéri nového tisícročia
- sedem charakteristík
1. rýchle zmeny, vyplývajúce z nespokojnosti, to vyvolá tlak na adaptabilitu managerov a je kľúčom k ich ešte vyššiemu postaveniu
2. riešiť problémy, ktoré budú vyvolané rozšírením dokonalejšej techniky a technológie, v dôsledku toho výroba nových výrobkov, narušenie tradičných hraníc medzi sektormi a odvetviami v priemysle, nové formy súťaženia, využívania informatiky
3. riešenie potreby zdrojov v závislosti od úpadku a rastu ekonomiky v podnikateľskej sfére
4. dynamický nárast služieb
5. ochrana životného prostredia, vytváranie nových pracovných príležitostí
6. riešenie skupinových konfrontácií sociálneho charakteru zamestnancov a odborových organizácií
7. realizovanie systémových opatrení štátu a komúny s podnikovými záujmami a rastom životnej úrovne
- vlastnosti manažérov ( 6 bodov )
a) charakter a čestnosť
b) iniciatíva a preberanie rizík
c) snaha slúžiť zamestnancom
d) intelekt
e) predvídať s rozhľadom
f) vnímavosť, flexibilita, pružnosť, presvedčenie
- čo musia manažéri mať
A) základné kvality vedúcej osobnosti
B) koncepčné a strategické myslenie
C) schopnosť vysporiadať sa so sociálno-ekonomickými internými problémami pri rozdeľovaní ľudských zdrojov
7. ekonomické prostredie - doplňovať vety - celá strana
Manažéri pracujú v pluralistickej spoločnosti, v ktorej mnoho org. skupín organízuje rôzne skupiny. Ani jedna nemá neobmedzené možnosti. Úlohou manažérov je tieto rozdiely integrovať. Vonkajšie prostredie ekonomické:
Ekonomické prostredie predstavuje prostredie kapitálu vyprodukovaného samostatno v organizácii. Peňažné zdroje pre nákup môžu byť vytvárané v rámci organizácie. Neziskové organizácie podporujú štát prostredníctvom dotácií. Sú závislé na rôznych subdodávateľoch, produkujú rôzne materiálnové a kapitálové položky.
PS - disponibilita, počet, akosť, kvalifikácia, cena, náklady. Nadbytok nekvalifikovaných, nedostatok kvalifikovaných. PS je dôležitýým faktorom pre podnik. Autoamatizácia vytvára podmienky pre znižovanie PS v niektorých oblastiach.
Cenová hladina - vstupy do podniku ovplyvňuje cenová úroveň. Keď ceny rastú, rastú aj vstupy, rastú výstupy, krízou podniku je inflácia.
Vládna finančná a daňová politika - predstavuje charakter vládnej politiky. Vláda svojou finančnou politikou ovplyvňuje disponibilitu úveru. Diskontná sadzba ovlyvňuje úvery obchodných bánk, dôležitý spoj vyberania daní.
Zákazníci - ich priania, čo budú kupovať, sú najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť podniku.
8. personálny manažment - úloha, formy - podľa prednášky JuDr. Martincovej
Úloha - zladiť všetky programy RĽZ s podnikateľskou stratégiou aby všetky tieto programy zodpovedali jej potrebám. Preto je potrebné plne chápať obchodnú a finančnú situáciu a stratégiu podniku
a) spoločenský cieľ
b) organizačný cieľ
c) funkčný cieľ
d) osobný cieľ
9. organizačná štruktúra
- čo je to ? Je to sústava orgánov a článkov riadiaceho aparátu, ich vzájomné vzťahy a
spolupráca.
- vertikálna úseky - závody , odbory - prevádzky, oddelenia - dielne, referáty - čaty
- horizontálna úsek riaditeľa org. jednotky, personálny úsek, technický, výrobný,
obchodný, ekonomický, technicko-výrobný, obchodno-ekonomický,
investičný úsek
10. 11 britských charakteristík dokonalosti1
1) aktívne jednať
2) využívať autonómnosť a podnikavosť
3) rozvíjať vzájomnú komunikáciu medzi vedením a pracovníkmi, aj v rámci skupín
navzájom
4) využiť zamestnancov zmysel pre vlastnícku či podielovú (ziskovú) zainteresovanosť
5) podporovať záujem a úsilie o inovačné riadenie a inováciu vôbec
6) dodržiavať jasné stanovenie cieľov
7) stanoviť jasné poslanie firmy, zoznámiť s nimi všetkých zamestnancov a získať ich pre
plnenie
8) orientovať všetky činnosti na vysoký výkon, resp. produktivitu
9) starať sa o rast kvalifikácie pracovníkov
10) vedieť nadmerne zaplatiť dobrú prácu, a to v porovnaní s ostatnými firmami
11) využívať pobádacie metódy pre rozvoj iniciatívy, tvorivosti, spoľahlivej a kvalitnej práce

Download súboru

Stiahnite si súbor Vypracované otázky – Základy manažmentu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥