Manažérska diagnostika

Vypracované otázky – Manažérska diagnostika

Download súboru

Stiahnite si súbor Vypracované otázky – Manažérska diagnostika (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Vypracované otázky – Manažérska diagnostika.


MANAŽÉRSKA DIAGNOSTIKA
1. Aké poznáte nástroje na riešenie problémov a opíšte ich.
SOFT - mali by riešiť problémy v medziľudských vzťahoch (sociálne vedy, psychológia)
HARD - nástroje používané v matematike, finančnej analýze (fyzika, matika) (áno/nie)
2. Vymenujte systémové obmedzenia podniku.
zdroje, marketing, riadenie a smernice, čas, postoje ľudí
3. Aké individuálne zručnosti môžu byť?
Technické, sociálne, koncepčné
4. Ktoré zručnosti by mali mať manažéri?
- Meranie, zobrazenie, prezentácia
- Prijímanie rozhodnutí
- Riešenie problémov
- Časový manažment
- Plánovanie projektov
- Transformácia vedomostí a učenie sa
5. Procesný pohľad na organizáciu
Pohľad na organizáciu prostredníctvom tokov (toky: finančné, materiálové, informačné)
6. Funkčný pohľad na organizáciu
Pohľad na organizáciu prostredníctvom funkcií (financie, personalistika, výroba, odbyt a marketing, zásoby)
7. Definujte diagnostiku
Zaoberá sa poznávaním podniku (náuka o rozpoznávaní a jeho metódach). Vidí určité javy, ktoré prebiehajú v organizácii vo vzájomných súvislostiach.
8. Na čo sa zameriava manažérska diagnostika?
Zaoberá sa hodnotou organizácie, zisťuje silné a slabé stránky organizácie aj konkurentov. Skúma problémy a jej krízy, poukazuje na príčiny a riešenie tak, aby ku krízam nedochádzalo, skúma aj potenciál organizácie a nevyužité možnosti.
9. Čo nie je diagnostikou?
Diagnostikou nie je analyzovanie, audit, kontrola
10. Čo je objektom a subjektom diagnostiky?
Objekt - podnik Subjekt - manažéri
11. Aké tri systémy predstavujú podnik?
- Otvorený podnik, na ktorý vplývajú zmeny z okolia
- Heterogénny systém
- Má len pravdepodobnostné správanie sa
- Dynamický systém
12. Charakterizujte podnik ako systém.
- musí mať cieľové správanie
- musí mať kriteriálnu funkciu na hodnotenie správania sa
- podnik sa skladá zo subsystémov, je zložitý prvok s charakteristikami podsystému
- väzby na okolie
- podnik disponuje s materiálnymi a ľudskými zdrojmi
- systém je riadený
- v podniku existuje obdobie stability
13. Znázornite systémovú schému podniku a jeho okolia
Obrázok z prednášok
14. Typológia podnikateľského prostredia
- Makropodnikateľské - výkonnosť ekonomiky, inflácia, rovnováha v ŠR
- Medzi - prírodné faktory, technické, dopravná štruktúra
- Mikro - umenie viesť ľudí, uspokojovanie potrieb, spôsob komunikácie
15. Popíšte fázy procesu diagnostikovania
1) úvodná fáza - formulovanie testovacieho kritéria
a) výber objektu diagnostiky
b) výber charakteristík správania sa objektu
c) výber diagnostickej metódy
2) Popis vývoja stavu objektu diagnostiky
a) meranie správanie sa objektu diagnostiky
b) popis vývoja a stavu správania sa
3) diagnostický test
a) porovnanie správania sa objektu diagnostiky s testovacími kritériami a identifikácia prejavov abnormalít
b) definovanie problému
c) klasifikácia typu problému
4) diagnostická analýza
a) analýza početnosti, intenzity a smeru prejavu problémov
b) analýza dôsledku problémov
c) predpoveď ďalšieho vývoja problémov
d) analýza príčin problémov
5) diagnostická syntéza
a) formulovanie diagnózy
6) záverečná fáza
a) spoluúčasť pri rozhodovaní nápravných opatrení
b) overovanie účinnosti navrhovaných opatrení
16. Aké techniky spoznávania prostredia poznáte
- Pasporty - podávajú základný obraz o prostredí, kombinácia textu a tabuliek
- diagnostické misie - forma rýchlych diagnostických testov - vyšle sa jeden človek alebo skupina a zistí ako tam je
- monitoring - špecializovaná firma zbiera údaje v prostredí a v prípade potreby údaje odovzdá - región, odvetvi
- štúdie podnikateľského prostredia (raiting) - obsahujú historické, vecné údaje o určitom celku, ktoré sa sumarizujú
17. Čím sa zaoberá popisná štatistika.
Zaoberá sa popisom súborov - priemer, odchýlka, špicatosť, šikmosť, modus, medián
18. Čo vyjadruje korelácia?
Vyjadruje závislosť medzi sledovanými veličinami
19. Aké grafy poznáte (znázornite ich), čo vyjadrujú?
- Stĺpcový - na vyjadrenie početnosti (možnosť výskytu)
- Kruhový - na vyjadrenie podielu
- Bodový - na vyjadrenie výskytu (závislosť)
- Spojnicový
- Pavučinový - na porovnanie jednotlivých možností
- Histogram - hovorí o výskyte rozdelenia, o rozdelení "ako sa súbor správa"
- Mim-max - vyjadrenie priebehu ako sa mení napr. kurz Sk/USD
20. O čom hovorí centrálna limitná veta?
náhodný výskyt rôznych ukazovateľov vždy normálne rozdelenie
21. Aké základné charakteristiky využíva popisná štatistika?
priemer, odchýlka, špicatosť, šikmosť, modus, medián
22. Čo je problém a aké 2 extrémy možno vidieť u problémov.
Neuspokojená potreba, ktorú má organizácia.
2 extrémy:
1) veľmi dobre štruktúrované problémy (dramatické) - majú vždy riešenie, nazývame ich aj hard-problémy (optimalizácia)
2) soft-problémy - neštruktúrované - ťažko ich formulovať, nie je známe riešenie, skôr existuje pocit ohrozenia
23. Postup riešenia Hard a Soft problémov.
HARD
- poznanie problému
- analýza problému
- akcia na vyriešenie problému
- vyriešený problém
SOFT
- ťažko ho poznať
- historicky sa môže meniť pohľad na problém
- neštruktúrované
- vysoko individuálne problémy
- pocit ohrozenia
24. Aké vzťahy existujú medzi príčinou a následkom?
- Každý problém má svoju príčinu a následok.
- Existuje jedna príčina, ktorá vyvoláva jeden následok. P1 ? N1
- Existuje jedna príčina a niekoľko zreťazených následkov P1 ? N1 +N2 + N3 + ...
- Niekoľko príčin vedie k jednému následku
- Jedna príčina má niekoľko izolovaných následkov
- Jeden problém (príčina) vyvoláva ďalší problém, paralelne s ním existuje ďalšia príčina, ktorá vyvolá následok
25. Aké skreslenia problémov môže nastať v rámci interakcie?
Haló efekt - podľahnutie prvému dojmu, podľa prvého dojmu odvodzujem ďalšie kroky
Stereotyp - ak stále riešime rovnaký problém
Projekcia - súvisí so subjektivizmom, snaha hľadať riešenie problému, ako keby to bol problém vlastný a nie problém firmy
26. Zobraz reťazec zachytenia problémov a aké poruchy v rámci tohto reťazca môžu nastať?
Podnet - Receptor - Vnímanie - Interakcia - Efektor - Reakcia
Poruchy
Receptor - ak nezachytíš ihneď podnet
Vnímanie - porucha vo vnímaní problému
Odkladanie riešenia problému
Komunikačný kanál
27. Aké nástroje na spoznanie príčin problémov poznáte?
- ISHIKANA DIAGRAM - rybacia kosť, diagram P-N
- PÝTAŤ SA (5X) PREČO - Odborníci odporúčajú pýtať sa 5x prečo - hĺbka
28. Znázornite a popíšte Ishikawov diagram
ISHIKANA DIAGRAM (rybacia kosť, diagram P-N)
Ľudia suroviny technika
Financie manažment
Napr. problém - fluktuácia pracovníkov - každú príčinu možno rozobrať a hľadať ďalšie príčiny
Príčiny - v ľuďoch, v surovinách, v technológie, vo financiách, v manažmente
29. Medzi akými rôznymi skupinami môžu vznikať problémy a aké problémy môžu nasať? (jeden z každej skupiny)
Jednotlivec, skupina, organizácia, spoločnosť
Jednotlivec - organizácia - problém v organizačnej štruktúre, formálnom zaradení
Skupina - spoločnosť - problém demokracie (nakoľko skupina môže voľne reprezentovať svoje názory
Organizácia - skupina - problém deľby práce
Spoločnosť - jednotlivec - problém morálky, etiky, dodržiavania pravidiel
30. Čo má obsahovať evidencia problémov a na čo slúži?
Pre organizáciu je dobré ak existuje niečo, čo sa nazýva evidencia problému - zoskupovanie a hľadanie príčin - mala by slúžiť ako určitá pamäť danej organizácie.
Obsah evidencie problému:
- čo sa stalo
- kedy sa to stalo
- možná príčina
- prijaté riešenie
31. Nakreslite a popíšte mechanizmus spúšťania problémov - rovnováha s oneskorením.
Každá akcia, ktorú urobíme pri aktuálnych podmienkach si vyžaduje čas, kým sa prejaví. Vtedy sa však už zmenia podmienky.
32. Limity rastu
Celé to stojí a padá na podmienkach. Tie vyvolávajú narastajúca akcia, avšak existuje limitujúca podmienky, ktorá vyvolá spomaľujúca akcia.
- je to mechanizmus aktivít
problém začínajúcich podnikateľov (narazia na limity svojho vlastného rastu) - snaha o spomalenie narastajúcej akcie
33. Presunutie bremena
- ak mám prejav problému snažíme sa odstrániť prejav, nie príčinu. Po určitom čase sa objaví postranný efekt, ktorý ukáže, že nestačí len symptomatické riešenie problému
- mechanizmus drogovej závislosti, platobnej neschopnosti
- ak použijeme symptomatické riešenie len na získanie času neobjaví sa postranný efekt, použijeme fundamentálne riešenie
34. Erózia cieľov

Download súboru

Stiahnite si súbor Vypracované otázky – Manažérska diagnostika (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥