Výrobná stratégia podniku

Výrobná stratégia podniku predstavuje dlhodobé výrobné zameranie podnikovej výroby. Obsahová náplň stratégie výroby má prispieť k vypracovaniu podnikovej syntézy, v ktorej budú zahrnuté nielen výrobné, ale aj inovačné, komerčné a iné dlhodobé perspektívne úlohy na zabezpečenie strategických cieľov firmy. Výrobná stratégia utvára rámec pre celkom konkrétnu výrobnú náplň z hľadiska objemu, sortimentnej skladby, kvality výrobkov a iných požiadaviek.

Druhy výrobnej stratégie

Výrobnú stratégiu členíme podľa niekoľkých faktorov:

 1. výrobná stratégia podľa veľkosti
 2. výrobná stratégia podľa časového horizontu
 3. výrobná stratégia podľa vplyvu výrobnej stratégie na trh
 4. výrobná stratégia podľa organizačných stupňov riadenia
 5. výrobná stratégia podľa miery akcelerácie rozvoja
 6. výrobná stratégia podľa zahraničnej participácie na rozvoji výroby
 7. výrobná stratégia podľa šírky sortimentu
 8. výrobná stratégia podľa externej účasti štátu
 9. výrobná stratégia podľa vecnej náplne

Členenie druhov výrobnej stratégie

 1. výrobná stratégia podľa veľkosti
  • stratégia celej korporácie
  • stratégia vnútropodnikových jednotiek
  • výrobkové stratégie
   • výrobkové stratégie, kde určujúcim kritériom je minimalizácia nákladov na ich výrobu
   • výrobkové stratégie, kde kritériom je náročnosť na parametre kvality
 2. výrobná stratégia podľa časového horizontu
  • dlhodobé
  • strednodobé
  • krátkodobé
 3. výrobná stratégia podľa vplyvu výrobnej stratégie na trh
  • pasívna stratégia – je iba prispôsobením sa požiadavkám trhu, typická pre malé podniky
  • aktívna stratégia – nielen rešpektuje požiadavky trhu, ale snaží sa aj aktívne trhu ovplyvniť novovyvinutými výrobkami
 4. výrobná stratégia podľa organizačných stupňov riadenia
  • vrcholová stratégia – zostavuje sa na úrovni vrcholového vedenia podniku
  • vnútropodniková stratégia – môžu byť pre každý organizačný stupeň ešte diferencované, teda S na úrovni divízie až na úrovni hospodárskych stredísk, každý riadiaci stupeň si svoju S koncipuje, utvára, financuje a realizuje
 5. výrobná stratégia podľa miery akcelerácie rozvoja
  • ofenzívna rastová stratégia – útočná, dá sa odstupňovať na veľmi ostrú, strednú a mierne ofenzívnu
  • stabilizačná stratégia – udržiava tempo rozvoja s priemerom príslušného výrobného odboru:
   • redukciou nákladov
   • opakovanou zabehnutou výrobou
  • útlmová, ústupová stratégia – defenzíva, vzniká z krízovosti situácie podniku, zmierňuje zánik príslušnej výroby
 6. 6. výrobná stratégia podľa zahraničnej participácie na rozvoji výroby: zahraničná výrobná korporácia, akvizície, fúzie, spoločný podnik
 7. výrobná stratégia podľa šírky sortimentu
  • úzky sortiment (stratégia nízkych nákladov z rozsahu výroby)
  • široký sortiment (stratégia diferenciácie, diverzifikácie)
 8. výrobná stratégia podľa externej účasti štátu
 9. výrobná stratégia podľa vecnej náplne
  • stratégia rozvoja kvality produkcie
  • stratégia ekologicky čistej výroby
  • stratégia výroby náročnej, resp. nenáročnej na investície a pod.

Tvorba výrobnej stratégie

Tvorba výrobnej stratégie je proces, v ktorom sa strategické zámery sústavne spresňujú, korigujú alebo tvorivými námetmi dotvárajú. Tvorba výrobnej stratégie je iteravny postup, 12 krokov:

 1. analýza vonkajšieho prostredia
  • makroprostredie
  • odvetvové prostredie
 2. prognostikácia výrobnej náplne
 3. marketingová príprava výrobnej stratégie
 4. diagnostikácia výrobných možností
 5. rozbor konkurencie
 6. tvorba zadania výrobnej stratégie
 7. predpoklady výrobnej stratégie
 8. rozbor silných stránok výrobnej stratégie
 9. rozbor slabých stránok rozvoja výroby
 10. tvorba variantných stratégií výroby
 11. výber stratégie výroby
 12. implementácia výrobnej stratégie

Realizácia výrobnej stratégie

Predpoklady realizácie stratégie výroby:

 • vnútorné predpoklady
  • nové myslenie
  • osvojenie si netradičných postupov
  • strategické riadenie výroby
  • nové metódy riadenia, ktoré podporujú tvorivosť
  • tvorba novej OŠ po vertikále, kt. by realizovaný proces urýchľovala
  • motivácia a stimulácia na náročnú prácu realizácie strategických programov vo výrobe, utváranie vhodného prac. atmosféry
   – príprava manažérov na strateg. riadenie
 • vonkajšie predpoklady
  • trhové faktory
  • iné mimopodnikové faktory

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥