Benchmarking

Benchmarking predstavuje spôsob určenia cieľa zmeny, tzv. učenie sa od najlepších. Benchmarking je proces porovnávania a merania vlastného vykonávania procesov s porovnateľnými procesmi vo vybraných vedúcich organizáciách; účelom je získanie informácií, kde máme odchýlky, ktoré pomôžu organizácii identifikovať a zaviesť zlepšenia – ide o porovnávanie s najlepšími.

Účel benchmarkingu

Za hlavný účel benchmarkingu sa považuje porovnávanie a nie len meranie. Benchmarking je:

 • štruktúrovaný proces
 • učenie sa od iných
 • zameranie sa navonok
 • zlepšenie a nie hodnotenie

Nástroje benchmarkingu

Pri benchmarkingu môžeme používať tieto nástroje:

 1. výkonnosť – naša vlastná pozícia oproti najlepším
 2. proces – čo sa môžeme naučiť od najlepších
 3. stratégia – či ideme rovnakým smerom ako najlepší

Typy benchmarkingu

 1. interný benchmarking – medzi vlastnými organizačnými jednotkami
 2. konkurenčný benchmarking – orientácia len na najlepších v odvetví
 3. funkčný benchmarking – horizontálne porovnávanie – s najbližšími dodáv./odberateľmi
 4. benchmarking základov – podniky v rôznych odvetviach – neprepojené odvetvia

Proces benchmarkingu

 • 1. fáza – plánovanie – zisťujeme, ktoré faktory sú v podniku kritické, ako sa to bude porovnávať, merať a dokumentovať
 • 2. fáza – vyhľadávanie – určovanie partnerov – ochota podniku, s ktorým porovnávame
 • 3. fáza – sledovanie – pochopenie a dokumentovanie procesov benchmarkingu
 • 4. fáza – analýza – určenie rozdielov a koreňov rozdielov, výsledkom môže byť aj radarový alebo pavúkový diagram
 • 5. fáza – prispôsobenie – výber najlepšieho, realizácia samotných zmien, adaptácia na vlastné podmienky

Benchmarking patrí medzi jednu zo zaužívaných metód v krízovom manažmente.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥