Finančné vzťahy – finančný PR

Finančné vzťahy (z angl. financial PR) vytvárajú a udržiavajú dôveru ivnestorov. Budujú pozitívne vzťahy s finančnou komunitou prostredníctvom poskytovania firemných informácií. Silný program finančných vzťahov charakterizovaný zodpovednosťou, otvorenosťou a pravidelnou komunikáciou pomáha znižovať náklady pri investíciách v podnikaní. Kľúčovou funkciou finančných vzťahov je poskytovať promptne informácie o firme dôležité pre finančnú komunitu.

Cieľové skupiny finančných vzťahov sú akcionári, finanční investori, finanční analytici, banky, dodávatelia, odberatelia, zamestnanci, finančné média, relevantná odborná verejnosť. Najdôležitejšie nástroje finančných vzťahov zahrňujú výročné správy, výročné stretnutia akcionárov.

Efektívne finančné vzťahy zabezpečujú vyššiu podporu pre manažment, zvyšujú cenu akcií, zvyšujú atraktivitu daného kapitálu. Úspech každej organizácie závisí od schopnosti využívať zdroje z jej okolia. Medzi najdôležitejšie z týchto zdrojov patrí kapitál – peniaze sú zdrojom, prostredníctvom ktorého môžu byť produkované ďalšie odvodené zdroje. Spoločnosti získavajú peniaze rôznymi spôsobmi – emisiou, predajom akcií, podielových listov, od finančných inštitúcií a pod. Každopádne však každá organizácia môže zveľaďovať svoj kapitál, iba ak investori dôverujú danej spoločnosti, manažmentu firmy.

Atraktívnosť akcií, potenciálny rast ich ceny, cena akcií na burze sa neodvodzujú od dohody medzi finančným oddelením spoločnosti a ich bankou alebo ich obchodníkom na burze. Úspechu firmy na finančnom trhu predchádza seriózne podnikanie a budúce projekty. Tieto fakty musia byť pravidelne komunikované a to je priestor pre PR.

Mnoho spoločností pristupuje k svojim finančným vzťahom efektívne, najmä ak sú schopné redukovať výdavky alebo získať zdroje za nižšie náklady. Finančné vzťahy sú najčastejšie etablované vo veľkých podnikoch.

Hlavné ciele, ktoré sa sledujú finančnými vzťahmi sú: budovanie záujmu o firmu, snaha porozumieť firme, predaj firemných produktov, rozširovať akcionársku základňu zatraktívňovaním svojho kapitálu, stabilizovanie cien akcií na burze, spokojní akcionári podporujú manažment, vzrast prestíže spoločnosti, vytvoriť postoj obľúbenosti vo finančnej komunite, budovanie lojality akcionárov, zdokonaľovanie vzťahov so zamestnancami.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥