Generické stratégie – Porter

Definujte generické konkurenčné stratégie podľa Portera?
– stratégie, ktorými môže určitý podnik prekonať svojich konkurentov:
1. stratégia nákladového vodcovstva (stratégia minimalizácie nákladov)
2. diferenciačná stratégia,
3. špecializačná stratégia

Charakterizujte podstatu generickej stratégie minimalizácie nákladov (nákladového vodcovstva)?
– cieľ: prekonať konkurentov produkciou tovarou alebo poskytovaním služieb pri nižších nákladoch
– nákladový vodca sa rozhoduje pre úzky rozsah výrobkovej direrenciácie produkty diferencuje len do takej miery, aby udržal nízke náklady

Charakterizujte podstatu generickej stratégie diferenciácie?
– zmyslom je dosiahnuť konkurenčnú výhodu vytvorením výrobku alebo služby, ktoré sú spotrebiteľom vnímané ako zvláštne, výnimočné
– za neobyčajný výrobok požaduje podnik nadpriemernú cenu – tá je zvyčajne oveľa vyššiea ako cena nákladového vodcovstva

Charakterizujte podstatu generickej stratégie úzkeho zamerania (fokálnej stratégie)?
– stratégia je upriamená na uspokojovanie potrieb obmedzenej skupiny spotrebiteľov alebo vyhraneného segmentu, nachádza príležitosti v podobe trhových medzier
– na zvolenom segmente sa špecializačná stratégia uplatňuje prostredníctvom diferenciácie

Uveďte hlavné riziká stratégie minimalizácie nákladov?
– technologický pokrok – znehodnotí doterajšie výrobné technológie a skúsenosti, konkurenti pomocou progresívnych technológií prekonajú výhody tradičného nákladového vodcu
– konkurenti čerpajú nákladový výhodu z lacnejšej pracovnej sily

Uveďte hlavné riziká stratégie diferenciácie
1. Diferenciácia nie je trvalá – konkurenti dokážu imitovať
– diferenciácia sa stane menej významná pre zákazníkov
2. Blízkosť v nákladoch sa stratí
3. Firmy s úzkym zameraním (differentiation focusers) dosiahnu dokonca väčšiu diferenciáciu v niektorých segmentoch

Uveďte hlavné riziká stratégie úzkeho zamerania
1. Stratégia úzkeho zamerania bude imitovaná
2. Cieľový segment sa stane štrukturálne neatraktívny:
– štruktúra eroduje
– stratí sa dopyt
3. Konkurenti širokého zamerania pokryjú segment:
– zúžia sa diferencie voči iným segmentom
– zvýšia sa výhody širokej škály výrobkov
4. Nové firmy s úzkym zameraním ďalej atomizujú segment

Čo majú spoločné stratégia minimalizácie nákladov a stratégia diferenciácie?
– sú zamerané na široký konkurenčný priestor
– generické stratégie podľa Portera, pomocou nich sa podnik snaží:
– nájsť takú pozíciu v odvetní, aby sa vzhľadom na svoje zdroje mohol čo najúčinnejšie brániť proti existujúcemu súboru

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥