Stratégia a životný cyklus firmy

Rozoberte význam teórie životného cyklu z hľadiska firemnej stratégie
– je založená na viacerých hypotézach a empirických poznatkoch
– hľadá zákonitosti vývoja predaja výrobku ako funkcie času počnúc jeho vstupom na trh až
po stiahnitie z trhu
– je potrebné identifikovať aktuálnu fázu životného cyklu

Aké sú funkčné priority podniku v odvetví nachádzajúcom sa v štádiu vzniku, v štádiu rastu, v štádiu zrelosti a v štádiu útlmu?
Akcie Fáza zavedenia Fáza rastu Fáza zrelosti Fáza útlmu Funkčná priorita Technológia a vývoj výrobku Výroba Marketing a distribúcia Financie
Výskum a vývoj Technické zdokonaľovanie Začatie prác na ďalšom výrobku Drobné úpravy výrobku, znižovanie N, príprava na veľkú zmenu Zastavenie všetkých výskumov pôvodného výrobku
Výroba Využitie subdodávok, ladenie postupov, rozvoj štandardov Centralizácia výroby, likvidácia subdodávok, veľké série Znižovanie N, malé série, decentralizácia, ladenie rutín Subdodávky, zjednodušenie výroby, optimalizácia zásob, zásoba náhradných dielov
Marketing Reklama, využitie zmluvných predavačov, ponuka skúsiť výrobok Dôraz na značku, vlastný predaj, znižovanie cien Štandardizácia prieskumu trhu, vlastný predaj, agresívna podpora predaja Zmluvní predavači, zvýšenie ceny, selektívna distribúcia, opúšťanie trhu
Fyzická distribúcia Vytváranie vhodného logistického systému Integrácia systému prepravy dodávok Redukcia N, zlepšenie služieb klientom, optimalizácia zásob hotových výrobkov Redukcia zásob hotových výrobková služieb zákazníkom
Personál Nábor, výchova, zainteresovanosť Zlepšenie výrobného personálu Zlepšenie produktivity, ladenie systému odmien za efektívnosť Transfer personálu, iniciatíva dobrovoľného odchodu
Financie Značná stratovosť, veľké investície Vysoký zisk, financovanie rozvoja Klesajúca zisk, alokácia fin. zdrojov Likvidácia nepotrebného zariadenia
Účtovníctvo a kontrola Spresnenie výrobných a predajných štandardov KD analýza využitia vzácnych zdrojov Hodnotová analýza, analýza N a výhod Analýza nadbytočnosti N

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥