Interná diagnostika

Uveďte hlavné zložky a otázky internej strategickej diagnostiky

Základné okruhy internej strateg. diagnostiky dľa HDS (Hard. diagnos. chémy)
– postavenie na trhu (všeob. charakteristiky, charakteristiky. výrobkov, distribučná sieť)
– podnikové výrobné faktory (výr. zariadenia, prac. sila, mater. vstupy, výskum a vývoj)
– faktory konkurenčnej schopnosti firmy (fin. zdroje, efektív. systému riadenia)
– silné a slabé stránky firmy a mimoriad. schopnosti pod. (tvoria závery)

Aké metódy internej diagnostiky poznáte?
1. Analýza interného profilu schopností
2. Analýza zraniteľnosti – sústrediť sa na hodnotenie slabých stránok
3. Hodnotový reťazec
4. Nákladový reťazec
5. Hodnotenie konkurenčnej sily
6. Analýza SWOT

Komentáre k článku Interná diagnostika (5)

  1. Interná diagnostika zahŕňa analýzu silných a slabých stránok podniku, hodnotenie jeho postavenia na trhu, faktory konkurenčnej schopnosti, a výrobné faktory.

  2. Môže byť prílišný dôraz na internú diagnostiku na úkor vonkajšieho prostredia škodlivý?

  3. Áno, zanedbávanie externých faktorov môže viesť k stratám príležitostí a nedostatočnej reakcii na hrozby z vonkajšieho prostredia.

  4. Je možné, že interná diagnostika vedie k samoobrane a skresleniu v percepcii skutočných slabostí podniku?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥