Korporátne stratégie a portfólio aktivít

Charakterizujte hlavné problémy, ktoré rieši korporatívna stratégia podniku
Hlavné problémy korporatívnej stratégie podniku:
1. Vyhľadávanie atraktívnych podnikaní a rozhodovanie o spôsobe vstupu do nových odvetví – akvizícia, joint-venture, investičná výstavba
2. Zvyšovanie dlhodobej výkonnnosti podnikového porfólia zaraďovaním a posilňovaním ziskových a perspektívnych; resp. vyraďovaním neperspektívnych aktivít
3. Vytváranie synergie medzi aktivitami tvoriacimi portfólio a jej premena na konkurenčnú výhodu

Uveďte hlavné druhy rastových stratégií podniku a zvlášť tie, ktoré sa používajú na korporatívnej úrovni
Rastové stratégie podniku, používané na korporatívnej úrovni:
1. Špecializácia
2. Horizontálna integrácia
3. Vertikálna integrácia
4. Diverzifikácia

Čo znamená v strategickom manažmente pojem portfólia aktivít?
Portfólio aktivít
– súbor podnikaní podniku charakterizovaný ako dvojice výrobok/trh
– čo chceme vyrábať, pre koho, aké služby mienime poskytovať, komu

Prečo firmy pri svojom podnikaní vytvárajú diverzifikované portfólio aktivít?
– diverzifikovať má zmysel, keď sa odvetvie stáva neatraktívnym, stagnuje alebo dokonca zaniká, firma má prirodzenú snahu orientovať sa na nové aktivity, alebo trhy
– snaha o rozloženie podnikateľského rizika a dosiahnutie určitej rovnováhy

Definujte spôsoby, ktorými diverzifikácia produkuje pridanú hodnotu
Rast pridanej hodnoty sa očakáva od synergických väzieb medzi jednotlivými podnikaniami. Synergický efekt sa javí ako:
– úspory z rozsahu (economies of scale) alebo z hromadného vykonávania operácií či zväčšovania výroby určitého výrobku,
– úspory zo spoločného alebo viacúčelového používania zdrojov (economies of scope),
– úspory zo zníženia úrovne rizika, ktoré sa rozptyľuje do viacerých odlišných podnikaní (diversification economies).

Aké základné rozhodnutia týkajúce sa portfólia aktivít musí prijímať vrcholový manažment podniku?
Procedúra hodnotenia stratégie diverzifikovaného podniku, skúmania potenciálu jednotlivých podnikaní a rozhodovania o ďalšom strategickom postupe pozostáva z nasledujúcich krokov:
1. Charakteristika súčasnej podnikovej stratégie
2. Aplikácia portfóliovej analýzy
3. Hodnotenie strategických parametrov podnikateľských jednotiek
4. Formulovanie podnikovej stratégie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥