Stratégie: Hall, Mintzberg, Miles, Snow

Popíšte Hallov konkurenčný model
– súčasné presadzovanie dvoch generických stratégií:
1. Akýkoľvek podnik môže (a väčšina musí) odlíšiť svoje produkty od ostatných, aby bol úspešný.
2. Podnik musí docieliť nákladovú pozíciu, ktorá je primeraná jeho schopnosti diferenciácie

Popíšte Mintzbergovu typológiu podnikateľských stratégií
– súhrnný a vnútorne prepojený súbor stratégií rozdelených do 5 skupín, pričom ústredným pojmom sa stáva kmeňové podnikanie (core business):
1. Poloha (location) kmeňového podnikania – skúmanie fázy výrobného procesu

Popíšte Milesovu a Snowovu typológiu podnikateľských stratégií
Miles a Snow vymedzili generické stratégie podľa toho, ako podniky reagujú na vonkajšie trendy, ako sa dokážu vyrovnať so zložitosťou a nestálosťou prostredia. 1. Obrancovia (defenders) – bránia úzku trhovú pozíciu, najlepšie výsledky dosahujú v stabilnom prostredí, snažia sa o zlepšovanie efektívnosti súčasných operácií, konkurencia má značné problémy preniknúť na trhy takýchto podnikov. 2. Pátrači (prospectors) – stále vyhľadávajú nové produkty a trhové príležitosti, najlepšie sa uplatňujú v meniacom sa prostredí, sami sú zdrojom zmien, na ktoré musia konkurenti reagovať, intenzívny záujem o výrobkové a trhové inovácie, nízky stupeň formalizácie a decentralizovaný systém kontroly. 3. Analyzátori (analyzers) – pôsobia v dvoch rozdielnych prostrediach. Pozorne sledujú kľúčových konkurentov, aby v pravý čas položili dôraz na výrobno-ekonomickú efektívnosť v stabilnom prostredí a zavádzali výrobkové inovácie v meniacim sa prostredí. 4. Reagujúci (reactors) – odpovedajú na trhové výzvy neuváženým a nezosúladeným spôsobom. Nie sú schopní primerane reagovať, ich stratégia je nepredvídateľná.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥