Manažérske informačné systémy

Manažéri môžu dlhodobý úspech dosiahnuť len vtedy, ak sa pri rozhodovaní riadia faktami – konkrétnymi číslami. Tieto údaje sú však nevyhnutné pre marketing, predaj a dnes už aj pre výrobu, sledovanie spokojnosti zákaznikov, kvality dodávateľov či štruktúry zamestnancov. Pozrite si Základné pojmy manažérskej informatiky.

Tabuľkové procesory ako Excel, Lotus, či Quattro, priniesli v prvej polovici deväťdesiatych rokov v tomto smere revolúciu. Manažéri a podnikoví analytici si sami mohli vyberať najdôležitejšie údaje a zoraďovať ich, triediť, analyzovať a vytvárať z nich kvalitné podlkady. Presnejšie, cielenejšie a podrobnejšie informácie znamenali rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodnutia. Informácia sa stala konkurenčnou zbraňou. Kto má rychlejší prístup ku kvalitnejším informáciam, získava výhodu. Ostatní ho musia dobiehať. Odpoveďou sú komplexnejšie analýzy, viac údajov, stále nižšia úroveň sumarizácie. V tomto prípade tabuľkové procesory narazili na obmedzenia. (Zdroj: neuron.tuke.sk)

Manažérsky informačný systém

Manažérsky informačný systém (MIS) možno definovať ako informačný systém na manažérskom stupni riadenia organizácie, ktorý slúži funkciám plánovania, kontroly a rozhodovania poskytovaním pravidelných prehľadov a hlásení o výnimočných situáciách. Tieto systémy využívajú funkcionalitu business intelligence systémov. Typy IS nájdete na stránke Typy IS a informačná pyramída.

Manažérsky informačný systém je systém pozostávajúci zo zamestnancov, technických a programových prostriedkov na zabezpečenie zhromažďovania, prenosu, ukladania, výberu, spracovania, distribúcie a prezentácie informácií pre potrebu rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli vykonávať svoje riadiace funkcie vo všetkých zložkách riadiaceho systému. Pozrite si hlavné atribúty MIS.

Architektúra informačných systémov v podniku

Každý typ podnikového informačného systému slúži konkrétnej funkčnej oblasti, pre ktorú je navrhnutý a pre ktorú spĺňa určité kritériá. Jednotlivé informačné systémy sú takisto určené
adekvátnym užívatel’ským skupinám.

Pyramída podnikových informačných systémov rovnako znázorňuje úroveň postavenia špecifických systémov v rámci organizačnej štruktúry podniku. Táto štruktúra sa obyčajne rozdeľuje na tri základné úrovne – strategickú, taktickú a operatívnu.

Strategické riadenie podniku

Na najvyššie postavenej strategickej úrovni vystupujú EIS (Executive Information Systems) pozostávajúce z aplikácií a nástrojov na podporu vedenia podnikov a inštitúcií. Sú koncipované priamo pre potreby vrcholového manažmentu, ktorý sa zaoberá tvorbou dlhodobého operačného plánu, plánovaním obratu a výsledkov hospodárenia podniku. EIS ako vstupný zdroj dát využívajú informačné systémy nižších úrovní.

Taktické riadenie podniku

Poslaním stredného manažmentu je riadiť podnik po taktickej stránke, kde je hlavnou úlohou spravovanie rozpočtu a plánovanie produkcie. Pre taktickú úroveň riadenia podniku je príznačné využívanie MIS (Management Information Systems), ktorých relevantnú podmnožinu tvoria systémy podpory rozhodovania DSS (Decision Support Systems).

Systémy typu MIS vychádzajú z ekonomických a účtovných systémov. Poskytujú analýzy obchodných záležitostí týkajúcich sa podniku z rôznych uhlov pohľadu, pričom analyzujú určitý objem dát a pomocou rozhodovacích metód poskytujú manažérom možnosti riešenia, prípadne usmernia ich postup.

Operatívne riadenie podniku

Predmetom operatívneho riadenia podniku je spracovávanie objednávok, realizácia produkcie a vedenie evidencie o samotných zamestnancoch. Užívatelia na tento účel typicky využívajú systémy transakčného charakteru TPS (Transaction Processing Systems).

Systémy operatívnej úrovne integrujú interné obchodné procesy podniku do samostatného celku a slúžia na mechanizáciu agendových úloh ako sú fakturácie, inventarizácie a mzdy. Pod TPS spadá viacero systémov, z ktorých každý pokrýva špecifickú oblasť bežných podnikových procesov. (Zdroj: Bc. Matúš Chamula, Manažérske informační systémy a jejich úloha v řízení podniku, Brno, 2010, is.muni.cz)

Systémy operatívneho riadenia podniku

Supply Chain Management

Jedným z dôležitých organizačných procesov je riadenie a spravovanie kompletného reťazca dodávateľov, o ktoré sa starajú SCM (Supply Chain Management) systémy. Riadenie dodávateľských subjektov príslušným informačným systémom prináša na jednej strane optimalizáciu efektivity spracovania jednotlivých objednávok a na strane druhej zvyšuje spokojnosť zákazníka.

SCM systémy pomáhajú riadiť a koordinovať aktivity spojené s výrobou, nákupom a distribúciou produktu. Spravujú všetky náležitosti spojené s úvodnými fázami výroby až po dodanie produktu koncovému spotrebiteľovi [8]. Využitím systémov SCM je možné efektívne riadiť dodávky materiálov a služieb, redukovať tak potrebné náklady a tým docieliť pokles výslednej ceny produktu.

Customer Reliationship Management

Do skupiny operatívnych cieľov podnikateľských subjektov spadá takisto zlepšovanie spolupráce so zákazníckymi entitami. Primárne sa jedná o získavanie nových zákazníkov a efektívnu komunikáciu s existujúcimi zákazníkmi. Cieľom týchto aktivít je porozumenie požiadaviek zákazníka a predvídanie jeho potrieb, čo prináša celkové skvalitnenie poskytovaných služieb.

Administráciou prvkov daného odvetvia sa zaoberajú systémy typu CRM (Customer Reliationship Management), nazývané aj systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi. Úlohou týchto systémov je zhromažďovať a spracovávať detailné informácie o zákazníkoch, ako aj archivovať podrobnosti komunikácie zákazníkov s podnikom.

Enterprise Resource Planning

Základným predpokladom úspešného podnikania je finančný profit a jeho maximalizácia. Tento fakt je najčastejším prvkom obchodnej stratégie každého podniku. K nadobúdaniu zisku je v prvom rade nutné, aby podnik efektívne narábal so zdrojmi, ktoré má k dispozícii, a zvyšoval tým úspory v investíciách. Riešenie tejto problematiky pokrývajú ERP (Enterprise Resource Planning) systémy.

ERP systémy sú orientované na plánovanie a riadenie rôznorodých podnikových procesov, akými sú produkcia, predaj, správa financií či logistika [8]. Implementácia týchto systémov v konečnom dôsledku prináša zefektívnenie priebehu ekonomických procesov a prípadné urýchlenie celkového rastu podniku.

Požiadavky a výhody MIS

Masový vývoj počítačov a pokroky v softvérovom inžinierstve zapričinili novú kvalitu podnikových analýz. Vznikla nová generácia programových systémov, tzv.business intelligence(BI), niekedy označovaných aj ako manažerské informačné systémy. MIS nám predstavuje výkonný nástroj určený predovšetkým vrcholovej úrovni riadenia na podporu strategického rozhodovania. MIS umožňuje vrcholovému manažmentu získať tie informácie, ktoré potrbuje k efektívnemu a kompletnému rozhodovaniu,efektívne využitie vnútrofiremných informácií, štandartný prístup k informáciam. Klasifikáciu manažérskych informačných systémov nájdete na stránke Klasifikácia MIS.

Záložné systémy

Elektrický zdrojový agregát (EZA) alebo dieselagregát alebo elektrocentrála je elektrické zariadenie premieňajúce mechanickú prácu na elektrické napätie. Patrí medzi generátory elektrického napätia. EZA sa skladajú z troch základných častí, a to hnacieho motora, alternátora a rozvádzača. Ako hnací agregát sa používajú benzínové, naftové alebo plynové motory.

Elektrické zdrojové agregáty využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus. Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičami ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu. Túto silu nazývame Lorentzova sila.

V bežnom elektrickom zdrojovom agregáte posobí rotor krútiacim momentom tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vytvárali elektrický potenciál na vinutiach statora. Toto napätie je z vinutí odoberané a usmerňované a pomocou rozvádzača a elektrickej siete, privádzané k elektrickým spotrebičom.

Zložky MIS

Zložky informačného systému sú nazývané podsystémy MIS a sú to tieto:

 1. podsystém zhromažďovania údajov – z hľadiska miesta vzniku a miesta zhromažďovania údajov rozlišujeme:
  • centralizované zhromažďovanie: prvotné doklady sa odovzdávajú na záznam mimo podniku,
  • decentralizované zhromažďovanie: údaje z prvotných dokladov sa zaznamenávajú priamo v podniku, resp. v mieste ich vzniku,
 2. podsystém prenosu údajov predstavuje fyzický alebo elektronický prenos na miesto uchovania alebo spracovania,
 3. podsystém pamätania a uchovávania údajov (databáza)
 4. podsystém výberu údajov – výber údajov z príslušného pamäťového média na spracovanie,
 5. podsystém spracovania údajov zabezpečuje funkčné spracovanie a aktualizáciu údajov, ich agregáciu, výpočty. Výsledkom sú výstupné informácie,
 6. podsystém prezentácie a distribúcie zabezpečuje prezentáciu informácií vo vhodnej forme a ich prenos na príslušné riadiace miesta v určenom čase.

Hlavné vyhody BI

Medzi hlavné výdhody business intelligence patria tieto:

 • skracuje sa čas potrebný na analýzu rôzneho typu
 • jednoduchosť práce s informáciami
 • zvyšuje schopnosť komunikácie a porozumenia vo firme
 • ľudia, ktrotí robia rozhodnutia, majú k dispozícií lepšie podklady, rozhodujú sa rýchlejšie a spoľahlivejšie
 • zvyšuje sa produktivita firmy

Vlastnosti MIS

Modul MIS umožňuje vykonávať ľubovoľné dotazy v grafickej, textovej resp. databázovej forme, nad údajovou základňou systému. Tvorba vlastného metamodelu nahrádza aj finančne značne náročnú technológiu „Datawarehouse“. Medzi ďalšie vlastnosti MIS patrí:

 • jednoduché a intuitívne ovládanie
 • spoľahlivosť-informácie musia byť k dispozícií stále
 • vysoká bezpečnosť údajov

Mohlo by vás zaujímať:

Najdôležitejší sú ľudia

Pri zriaďovaní tohto systému do svojej stratégie, nestačí len vybrať si dobrý systém. Je to len nástroj, ako sa efektívne dostať k podnikovým dátam a analyzovať ich. Pred nasadením MIS je potrebné mať už vybudovanú základnú informatickú štruktúru – robustný a spoľahlivý podnikový informačný systém. MIS si totiž vyžaduje spoľahlivé dáta. Pozrite si Ukážky štruktúry MIS.

Najdôležitejším faktorom sú však ľudia – manažéri. Nestačí len informácie získavať, je potrebné vedieť si z nich vybrať to dôležité a potom urobiť potrbné opatrenia. Ak je úroveň riadiacich pracovníkov nízka, investície do lepších informácií pravdepodobne už len prehĺbia krízu, v ktorej sa podník nachádza. Pokiaľ sú tam kvalitní manažéri, ktorí vediaa využiť získané informácie, môže to výrazne posunúť firmu ďaleko pred konkurenciu.

MIS a jeho technické riešenie

Data Warehouse

Data Warehouse (DW) patrí medzi najmodernejšiu technológiu, ako základ budovania informačných systémov (IS) pre podporu rozhodovania. Zhromažďuje dáta podľa mnohých výberových a triediacich hľadísk (ako sú hľadiska teritoriálne, organizačné, časové a pod.). Úlohou DW je pomáhať použivaťeľom pri riešení obchodných problémov.

Databáza je tvorená:

 • konsolidovanou kópiou dát generovaných produkčnými (operačnými, OLTP-On Line Transaction Processing ) systémami podniku
 • metaúdajmi (údaje o údajoch – popis, definicia, ..) a repozitormi (údajové štruktúry pre vývojové a administračné nástroje)

Podstatou Data Warehouse je vybudovať datový sklad (DW), ktorý má vytvoriť v organizácií jednotnú, homogennú datovú základňu, nad ktorou je možné efektívne nasadzovať nástroje a systémy Business Intelligence (BI) na podporu manažerského rozhodovania. Podmienka vybudovania DW však nie je absolutne nutná. O tom či je nutné datový sklad vybudovať rozhoduje stav primárnych databáz resp. stav určitých datových zdrojov, ku ktorým majú nástroje BI pristupovať, celkový objem spracovaných dát, ich štruktúra a nároky na rýchlosť spracovania. Nie vždy sa postupuje cestou vybudovania „celopodnikového datového skladu“ naraz, ale častejšie sa uplatňuje metodika postupného vytvárania menších datových skladov – tzv. datové trhovisko (Data Marts).

Data Mart

Data Mart (DM) – je cielený DW pre špecifikovanú oblasť podniku. Konečným cieľom Data Warehousingu je poskytnúť čitateľné, zorganizované, analyzovateľné, v reálnom čase dostupné informácie z maxima podnikových databáz, využiteľné pre riadenie firmy. Kvôli optimalizácií analýzy nad týmito údajmi je ich časť presunutá z DW do tzv. OLAP ( On Line Analytical Processing) serveru, ktorého databáza je zvyčajne multidimenzionálneho charakteru.

Business Intelligence

Vybudovanie datového skladu resp. datového trhoviska môže za určitých okolnosti prispieť k uspešnému nasadeniu nástrojov business intelligence (BI) v následných vrstvách spracovania dát a informácií. V súčastnosti sa stále zväčšuje množstvo dostupných údajov a pre použivateľa je čím ďalej obtiažnejšie nájsť a vybrať tie najvhodnejšie. Problém spočíva v tom, že podnikový informačný systém je založený na technológií databáz a tým podporuje transakčné spracovanie údajov (OLTP).

Takýto systém v súčastnosti nie je schopný ponuknuť porovnanie aktuálneho stavu ekonomických a obchodných ukazovateľov s cieľmi podniku a väčšinou tiež neumožňújú rýchlo indikovať problémy a analyzovať ich príčiny. Preto v súčastnosti mnohé vyspelé spoločnosti pristupujú k ďalšiemu kroku a pri rozhodovaní používajú k spracovaniu informácií technológiu analytického spracovania OLAP .

Ukladanie dát

Pôvodné transakčné systémy (OLTP) boli budované predovšetkým pre účely zberu a uchovania dát. Ako také sú však pre vytváranie viacdimenzionalnej analýzy nevhodné. Technicky sa preto vlastnosť multidimenzionality realizuje prostredníctvom multidimenzionálnej databázy, ktorá umožňuje modelovať obchodné a manažerské úlohy o viac dimenzií a tak realizuje analýzu OLAP. V rámci analýzy OLAP je možné pristupovať k dátam troma rôznými spôsobmi:

 • MOLAP nástroje sú orientované na prácu s multidimenzionálnou databázou (MDDB).
 • ROLAP nástroje sú určené pre prácu s relačnou databázou (RDBMS)
 • HOLAP nástroje sú optimálnou kombináciou predchadzajúcich technológií

Prezentácia údajov (informácií, vedomostí) pre podporu rozhodovania je predchádzaná teda troma štádiami ich získavania.

On Line Data Processing – OLAP

Datová základňa systému

Ak transakčný systém, z ktorého získame dáta, je relatívne malý, a objem dát sa v ňom pohybuje v rade gigabajtov, a súčasne používa jedinú dimenziu sledovaných ukazovateľov (napr. dimenzia času s intervalom plnenia 1 týždeň) dôjdeme po niekoľkých týždňoch k dátovému skladu.

Najjednoduchším nástrojom je prevodný program, ktorý dokáže čítať dáta z niekoľkých typov databáz, prípadne zo súboru a uložiť ich do cieľovej databázy. Takýto nástroj väčšinou nevie agregovať dáta, prideľovať atribúty ani rozdeľovať dáta do viacrozmerných štruktúr. Potom celá práca vytvárania konštrukcie dátového skladu musí byt vykonávaná nejakou inou aplikáciou.

Reporting, monitorovanie, ad-hoc dotazovnie

Do tejto kategórie patria programy umožňujúce kladenie dotazov nad databázou a jednoduché formátovanie odpovedí na ne. Vytvorené dotazy sa väčšinou ukladajú do tabuliek v tabuľkových procesoroch.

Najväčším rozdielom v ponúkajúcich produktoch je v užívateľovom rozhraní. Najjednoduchší z nich umožňuje zadávanie dotazov výberom položiek z databázy. Zložitejší umožňuje zoskupenie výsledkov podľa rôznych kritérií, kladenie komplikovanejších podmienok na položky a pod.

Data Mining

Programy vykonávajúce dátové dolovanie (data mining) sa snažia o odlišný pohľad na fakty o firme. K prezentácii výsledkov sú používané rôzne podoby stromových štruktúr, kde v každom uzle dochádza k deleniu podľa niektorej z dimenzií. Výber dimenzií pre delenie je robený na základe ohodnotenia ich rozlišovacej sily (tzv. klasifikácia). S časťami získanými delením je proces opakovaný tak dlho, až kým dáta nie sú rozdelené podľa všetkých dimenzií.

Ďalším spôsobom dolovania dát je vytváranie histogramov podľa dimenzií. Histogramy zobrazujú počty hodnôt patriacich k danej hodnote alebo intervalu v niektorej dimenzii.

Iným spôsobom práce dolovania aplikácie je analýza závislosti jednotlivých faktov na sebe navzájom. Program by mal objaviť závislosti (napr. uzatvorenie jednej predajne v určitom meste, pravdepodobne poklesnú tržby v tomto meste), ale najviac sa pokúšajú nájsť závislosti, ktoré sa nedajú z prirodzeného chovania odvodiť. Znalosť a využitie týchto nevšedných závislosti môže prispieť ku získaniu istých výhod oproti konkurencii.

Pozrite si tiež:

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥