Metóda STRADIN

Popíšte strategický rozhodovací proces v podniku pri použití metódy STRADIN
Ide o metódu skupinového rozhodovania založenú na dynamickej spolupráci spoluaktérov. Rozhodovanie prebieha buď vo vyhradených dňoch, alebo priebežne. Počas vyhradených dní pracujú paralelne štyri pracovné skupiny, ktoré môžu medzi sebou komunikovať pomocou počítačov, alebo spontánne. Každá skupina má špecifickú úlohu. (A – návrhová, B – podniková, C – environmentálna, D – hodnotiaca.) Po zhodnotení všetkých návrhov sa proces môže zastaviť. Každá skupina má možnosť zhrnúť svoje poznatky a zhodnotiť svoju činnosť. Cieľom je učenie sa a zdokonaľovanie rutiny pri skupinovom rozhodovaní.

Popíšte strategický rozhodovací proces v podniku pri použití metódy STRADIN.
Metóda STRADIN – metóda skupinového rozhodovania založená na dynamickej spolupráci aktérov, kt. môžu medzi sebou komunikovať buď prostr. počítačovej siete, alebo tradičných prostriedkov.
Rozhodovanie prebieha buď vo vyhradených dňoch, alebo priebežne. Počas vyhradených dňoch pracujú paralelne 4 pracovné skupiny (každá v osobitnej miestnosti), kt. môžu medzi sebou komunikovať pomocou PC, alebo spontánne, napr. pri obede a pod.
Každá skupina má špecifickú úlohu:
A – jej úlohou je navrhovanie smerov rozvoja a orientácie fy, kt. sa javia najvýhodnejšie z hľadiska perspektívy a jej okolia. Tieto návrhy sú potom posudzované ost. skupinami.
B – jej úlohou je definovať všetky vnútorné obmedzenia – technické, finan., ľudské, kt. by mohli znemožniť úspech navrhovaných stratégií.
C – jej úlohou je simulovať reakcie okolia a definovať všetky obmedzenia, kt. by mohli brániť realizácii stratégie zvonku.
D – jej úlohou je prijímanie rozhodnutí – prijatie alebo zamietnutie návrhov, pripravených skupinou A a pripomienkovaných skupinami B a C.
Pokiaľ je návrh skupinou D prijatý, môže sa začať realizácia. V opačnom prípade sa návrh vracia skupine A na prepracovanie, zároveň skupiny B a C obdržia taktiež stanovisko k návrhu a k svojim pripomienkam.

V čom spočíva potenciálny prínos metódy STRADIN pri tvorbe stratégie?
dynamickosť stratégie a rozhodov. procesu
tvorba prac. skupín
prepojenie počítačom – urýchlenie tvorby strat.
(cieľ = dotiahnuť do procesu stratégie čo naj> ľudí
– lepšie štruktúrované prijímanie rozhod.
Zlepšuje komunikáciu medzi skupinami, umožňuje aby rozhodovací proces STRADIN bol:
¦ plynulý,
¦ decentralizovaný a
¦ pružný
2 zákl. princípy, z kt. metóda vychádza:
1. necháva možnosť konať a reagovať indivíduu
– predpokladá, že organizačné vzťahy majú dialektickú povahu, t. j. rozpornú a interaktívnu
2. rešpektuje fakt, že proces strat. rozhodovania je diachronický, t. j. že prebieha v čase
– formovanie, realizácia a aktualizácia stratégie má kontinuálny charakter.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥