Strategické rozhodovanie

Rozoberte ekonomickú, politickú a organizačnú dimenziu stratégie.
Ekonomická dimenzia je analytická – sleduje ekonomické parametre: prostriedky, špecifické expertízy, postupnosť akcií, potenciálny trh, konkurenčné taktiky, minimálny objem investícií… Premieta sa do štyroch hlavných okruhov otázok, ktoré sú logicky previazané:
Čo chce podnik?
Čím podnik je?
Čo chce podnik robiť?
Čo bude robiť?
Prvky ekonomickej dimenzie:
jasnosť poslania
jasnosť definovania cieľov
rovnováha medzi aktivitami podniku
systematická analýza príležitostí a hrozieb
systematické zisťovanie potrieb zdrojov
plány, termíny, očakávané výsledky
Politický aspekt berie do úvahy aktérov procesu strategického plánovania s ich individuálnymi cieľmi a kritériami, často protichodnými cieľmi. K aktérom patria ekológovia, spotrebitelia, odborové organizácie, štátne orgány, zamestnanci a pod.
Prvky:
stanovenie vnútorných politických činiteľov
stanovenie vonkajších politických činiteľov
poznanie cieľov aktérov
poznanie stratégií aktérov
identifikovanie potenciálnych spojencov
identifikovanie potenciálnych protivníkov
príprava strategických odpovedí na reakciu aktérov
Organizačný aspekt sa zaoberá systémom riadenia. Nástroje tohto systému:
typ organizácie
typ procesu rozhodovania
typ procesu motivácie
typ procedúr kontroly
Prvky:
jasne definovaná organizačná štruktúra
komplexný a fungujúci informačný systém
pravidlá, programy, procedúry činností
systém sledovania činností
systém kontroly výsledkov
systém hodnotenia pracovníkov
systém odmeňovania pracovníkov
Organizačná stratégia vytvára infraštruktúru pre formuláciu stratégie podniku a prostriedok pre jej realizáciu. Je vodítkom medzi sociálnymi, politickými a ekonomickými činiteľmi podniku.

Čo sú to zmiešané stratégie a z akých hľadísk sú komponované?
Zmiešané stratégie sa definujú ako superštruktúry, systémy riadenia. Sú komponované z hľadiska ekonomického, organizačného a politického cieľa. Vznikajú kombináciou všetkých troch dimenzií. Absencia jedného alebo viacerých aspektov vedie k nezdravému strategickému chovaniu. Z tohto pohľadu môže dôjsť k nasledujúcim javom: nepredvídateľné koalície (len politická dimenzia)
– akcent iba na taktiku, nejasne štrukturovaná organizácia, boj o pozície vnútri podniku, uprednostňovanie skupinových záujmov na úkor globálneho záujmu racionalistický systém (len ekonomická dimenzia)
– z ekonomického hľadiska dobré, ale nereálne stratégie, silná vnútorná koherencia, nihilizácia realizačných problémov prebujnelá byrokracia (len organizačná dimenzia)
– organizačná tuhosť, dôraz na úlohy, formalizácia vzťahov a činností, krátky horizont cieľov neprestajný pohyb (slabá organizačná dimenzia)
– nestabilita stratégie, absencia organizačnej infraštruktúry, umožňujúcej koordinovanie, rozhodnutie a realizáciu autarkická organizácia (slabá ekonomická dimenzia)
– neexistuje koherentná stratégia, realizácia politických stratégií narážajúca na organizačné bariéry slepý mechanizmus (bez politickej dimenzie)
– protirečenia medzi cieľmi a ašpiráciami aktérov, dôraz na formu, analýzu, racionalitu mŕtvy mechanizmus (absencia všetkých dimenzií)
– žiadna stratégia, totálna dezorganizácia, imobilita organizácie

Charakterizujte možnosti využitia počítačov pri strategickom rozhodovaní
Počítačová sieť je určená na decentralizované využitie informatiky, ktorá umožňuje:
kontinuálnu výmenu informácií
urýchlenie tvorby strategického rozhodnutia
plynulý, decentralizovaný postup, pružnosť prenosu informácií
Najvyšší stupeň predstavujú expertné systémy (systém pre finančné plánovanie, investičné plánovanie…)

Vysvetlite proces integrácie racionálne-normatívneho modelu, modelu strategickej voľby a modelu externej kontroly pri strategickom rozhodovaní.
Racionálne-normatívny model – vychádza z objektívnych kritérií
– vychádza z cieľov a prostriedkov
Model strategickej voľby – výber vhodnej stratégie ovplyvnený osobnostnými charakteristikami manažmentu
Model externej kontroly – strategické rozhodovanie musí byť kontrolované a prispôsobované zmeneným podmienkam
– charakteristiky prostredia
Pri zostavovaní stratégie fy musí vychádzať z cieľov a prostried., charakteristík prostredia a zostavovanie stratégie je ovplyvnené osobnostnými charakteristikami manažmentu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥