Pedagogika a manažment: zásady a ich porovnanie

Cieľom práce Porovnanie zásad pedagogiky a manažmentu je stanoviť a definovať zásady pedagogiky a zásady manažmentu. Určiť ktoré zásady sú uplatňované v pedagogike a ktoré sa využívajú v manažmente. Na základe takto definovaných zásadách prostredníctvom komparácie stanoviť ich rozdiely a spoločné znaky.

Zásady pedagogiky

Ak chce byť pedagóg úspešný, mal by dodržiavať základné pedagogické zásady.

 1. Primeranosť – Primeranosť v pedagogike znemená prispôsobiť formy a metódy štúdia možnostiam žiakov, nepreťažovať žiakov, ale dostatočne ich vyťažovať. Pedagogika sa sústreďuje na základné učivo, nie na množstvo údajov.
 2. Individuálny prístup – Pedagogika rešpektuje individuálne rozdiely žiakov, prístup k žiakom je individuálny, výchova ale prebieha v kolektíve. Každý žiak má vlastnú, osobnú hodnotu. Pedagóg by mal rešpektovať individuálne schopnosti žiakov, ich predpoklady k učeniu, ich rodinné zázemie, zdravotný stav, motiváciu k učeniu, skúsenosti, záujmy a individuálne vlastnosti.
 3. Postupnosť – Pedagogika postupuje od blízkeho ku vzdialenému, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k abstraktnému, od ľahkého k náročnejšiemu, od jednoduchého k zložitejšiemu, od všeobecného ku konkrétnemu.
 4. Systematickosť, sústavnosť – Pedagogika si vyžaduje sústavnú práca učiteľa, t.j. pravidelnosť v domácej príprave a v príprave pomôcok. Učivo musí tvoriť logický systém, musí na seba logicky nadväzovať.
 5. Uvedomelosť, cieľavedomosť – V pedagogike sa uplatňuje uvedomelý postoj žiakov k učeniu – vysvetliť učivo tak, aby ho žiaci prijali za svoje. Pedagóg musí dbať, aby žiaci učivu porozumeli, pri skúšaní má požadovať porozumenie a dať žiakom priestor na premyslenie toho, čo sa učí. Veľmi dôležitá je aj spätná väzba.
 6. Trvalosť – Osvojené vedomosti, znalosti, návyky, záujmy, postoje žiakov by mali byť trvalé. Predpokladom je pochopenie, precvičovanie, opakovanie a dodržovanie ostatných zásad.
 7. Aktívnosť, iniciatívnosť, samostatnosť, tvorivosť – Pedagogika vychádza zo samostatnej práce žiakov, snaží sa, aby žiaci boli pri výučbe čo najviac aktívny a nesedeli pasívne. Pedagóg by nemal ich prácu vykonávať za nich. Pasivita študentov ubíja ducha i pozornosť. Najviac sa človek naučí, keď sám niečo robí, keď sám niečo skúša, keď niečo vysvetľuje, či učí iných.
 8. Názornosť – Pedagóg sa má snažiť aby zapojil čo najviac zmyslov žiakov, mal by používať názorné pomôcky, ako napr. kvalitné učebnice, počítače, mapy, tabuľky, schémy, filmy, obrázky, zvukové nahrávky, múzeá, chodenie do prírody alebo robiť pokusy. Vedie to k lepšiemu zapamätaniu.
 9. Spájanie teórie s praxou – Pedagogika má umožniť žiakom získané informácie v škole overovať a precvičovať v praxi, a zároveň prepojiť školu a vyučovanie s okolím školy a prirodzeným prostredím žiaka.
 10. Kvalita, pravdivosť – Učivo, ktoré pedagóg predkladá žiakom má byť kvalitné, pravdivé a overené.
 11. Výchova – Pedagóg má študentov nie len učiť, ale ich má aj vychovávať. Učiteľ má ísť príkladom mravného chovania.
 12. Optimisticky, pozitívne, ľudsky – Pedagóg má očakávať dobré výsledky, veriť v zlepšenie a zároveň ukázať svojim žiakom úprimný záujem o nich. Vyučujúci má rešpektovať ich dôstojnosť a neponižovať ich.
 13. Sústredenie na žiaka – Pedagóg má hodnotiť vyučovanie nie zo svojho hľadiska, ale predovšetkým z pohľadu žiaka. Kritériom má byť, čo žiak zažije, čo bude robiť, cítiť a myslieť si, čo si z výučby odnesie.

Zásady manažmentu

V manažmente sa najčastejšie uplatňujú nasledovné zásady.

 1. Deľba práce – Práca by mala byť rozdelená medzi jednotlivcov a skupiny s cieľom zabezpečiť, aby úsilie a pozornosť boli zamerané na rozdelené časti úlohy . Deľba práce je najlepší spôsob ako efektívne využívať ľudské zdroje v organizácii.
 2. Autorita – V manažmente je potrebné dávať príkazy a vyžadovať poslušnosť. Autorita predstavuje ostatnými uznané nadriadené postavenie vo vzťahu k iným.
 3. Disciplína – Organizácia si vyžaduje spoločnú snahu a disciplinovanosť pracovníkov. Za nedodržanie by mali byť stanovené sankcie, ktoré by mali byť použité na podporu spoločného úsilia.
 4. Jednota prikazovania – Pracovníci by mali prijímať nariadenia, pokyny a príkazy iba od jedného manažéra.
 5. Jednota smeru – Celá organizácia by mala smerovať k spoločnému cieľu. Podriadenosť individuálnych záujmov by nemali mať prednosť pred záujmami organizácie ako celku.
 6. Odmena – Systém odmeňovania je spôsob stanovenia miezd a platov, prípadne zamestnaneckých výhod pracovníkov. Systém odmeňovania slúži najmä ako prostriedok kompenzácie zamestnancov za vykonanú prácu.
 7. Iniciatívnosť – Manažér by mal prijímať opatrenia na podporu pracovnej iniciatívy.

Komparácia pedagogiky a manažmentu

V pedagogike platí primeranosť, pedagóg by nemal preťažovať študentov, to isté platí aj v manažmente. Pokiaľ sú zamestnanci organizácie a študenti preťažovaní, nie sú schopní plne sa koncentrovať a podávať výkony, aké sa od nich vyžadujú.

Individuálnosť sa nevyužíva len v pedagogike, ale aj v manažmente. Ako každý žiak, aj každý zamestnanec má svoju osobnú hodnotu, žiadna organizácia nemá rovnakých zamestnancov tak, ako ani jedna škola nemá rovnakých študentov.

Tak ako učivo v škole musí na seba logicky nadväzovať, musia mať aj pracovné postupy a metódy uplatňované v manažmente logickú postupnosť. V pedagogike sa má vysvetliť učivo tak, aby ho žiaci prijali za svoje, v manažmente je úlohou manažéra objasniť pracovné postupy a ciele tak, aby organizácia smerovala k jej úspešnému napredovaniu.

Pedagogika vychádza zo samostatnej práce žiakov, aby boli žiaci čo najviac aktívny, aj manažér by mal motivovať svojich zamestnancov k tomu aby pasívne nevykonávali svoju prácu, ale samostatne podávali nové návrhy, prípadne postupy na zlepšenia.

Nielen pedagóg má predkladať žiakom pravdivé a overené učivo, ale aj manažér by mal svojim zamestnancom podávať len presné a spoľahlivé informácie. V prípade že informácie nie sú v oboch prípadoch pravdivé a relevantné, môže dochádzať k omylom.

Kým v manažmente je deľba práce najlepší spôsob ako efektívne využívať ľudské zdroje v organizácii, v pedagogike nemožno hovoriť o deľbe práce. Každý žiak sa má naučiť rovnaké učivo.

V manažmente na základe autority jednotlivci i skupiny v organizácii dodržiavajú všetky nariadenia a stanovené pravidlá. V pedagogike to platí rovnako, študenti dodržiavajú pokyny a pravidlá pedagóga. V manažmente aj v pedagogike je nutná disciplinovanosť.

Odmena ovplyvňuje motiváciu nielen pracovníkov, ale aj žiakov. V manažmente sa najčastejšie vyskytuje v peňažnej forme, v pedagogike sú odmenou pre žiakov nadobudnuté vedomosti a hodnotenie v podobe známok.

Záver

V pedagogike ide o zásady založené na psychologickej báze, sú základom efektívneho učenia a výchovno-vzdelávacieho pôsobenia pedagóga, rodičov a školy. Aby organizácia úspešne fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať, riadiť a viesť podľa zásad uplatňovaných v manažmente. Popísané zásady by mal každý pedagóg a manažér nielen poznať, ale hlavne dodržiavať a neustále podľa nich korigovať svoje myslenie a správanie voči žiakom a svojim zamestnancom.

Zoznam bibliografických odkazov

MAJTÁN, M. a kol. 2007. Manažment. Bratislava : SPRINT. 2007. 424 s. ISBN 978-80-89085-72-9.

MIKUŠ. P. – DROPPA, M. 2010. Základy manažmentu. Ružomberok : VERBUM. 2010. 261 s. ISBN 978-80-8084-622-0.

SEDLÁK, M. 2000. Manažment. Bratislava : Elita. 2000. 456 s. ISBN 80-8044-015-8.

ŠIMOVÁ, H. 2007. Manažment. Košice.2007. 195 s. ISBN 978-80-8073-780-1.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥