Získavanie medzinárodných konkurenčných výhod

Podnikáte na zahraničných trhoch a hľadáte nové prístupy, ako získať výhodu v konkurenčnom boji? Pozrite si prehľad možností, ako získať medzinárodnú konkurenčnú výhodu. Získavanie medzinárodných konkurenčných výhod definuje nová ekonomika.

Nová paradigma – nová ekonomika

 • hovorí sa o novej paradigme v dôsledku „new economy“ – novej ekonomiky,
 • nová ekonomika – prináša intenzifikáciu výrobného procesu a rast produktivity práce, realizáciou investícií
  do informačných technológií a komunikačných systémov,
 • sprievodným znakom novej ekonomiky je prehlbovanie kapitálu,
 • kapitálová vybavenosť na pracovníka = trend je znižovanie počtu zamestnancov,
 • sústreďovanie prostriedkov investičných spoločností do významných oblastí.
 • Ekonomické prostredie sa v vyznačuje dvoma zásadnými javmi – hyperkonkurenciou a globalizáciou. Obidve spolu vzájomne úzko súvisia.

Hyperkonkurencia

 • znamená, že rozhodujúci konkurenčný boj na svetovom trhu sa odohráva medzi nadnárodnými spoločnosťami, ktoré majú rozmer tzv. obrých transnacionálnych korporácií,
 • v hyperkonkurencii je dôležitá najmä schopnosť inovovať.

Globalizácia

Globalizácia pre transnacionálne korporácie znamená, že môžu subjekty rozhodnúť:

 • do ktorých regiónov umiestnia výskum a vývoj konštrukcií,
 • do ktorého iného regiónu umiestnia tvorbu designu, vysoko sofistikované operácie,
 • do ktorého regiónu najvýhodnejšie umiestniť tie najprácnejšie výroby, činnosť a operácie nenáročné na know-how, z nízkou pridanou hodnotou alebo výroby problematickej z hľadiska svojho dopadu na životné prostredie alebo náročnej na suroviny a energiu.

Porterova Domáca základňa

E. Poter v tzv. domácej základni (štyroch široko definovaných faktoroch charakterizujúcich domáce teda národné podnikateľské prostredie) popisuje faktory a ich vzájomné vzťahy. Tieto vzťahy sa znázorňujú vo forme tzv. diamantu. Domáca základňa – domáci diamant – je tvorený:

 • zásobou výrobných faktorov,
 • charakterom domáceho dopytu,
 • existenciu príbuzných a dodávateľských odvetví,
 • firemná stratégiou, štruktúrou a rivalitou.

Zásoba výrobných faktorov

Zásoba výrobných faktorov predstavuje prírodné zdroje, pracovnú silu a infraštruktúru.

Charakter domáceho dopytu

Charakter domáceho dopytu sa týka náročnosti a sofistikovanosti domácich odberateľov a zákazníkov, celkovej životnej úrovne, životného štýlu a hodnotnej orientácie spoločnosti.

Existencia príbuzných a dodávateľských odvetví

Existencia príbuzných a dodávateľských odvetvíupozorňuje na skutočnosť, že konkurencieschopnosť ekonomiky je pozitívne ovplyvnená tiež domácimi dodávateľmi, ktorí sú sami nútení čeliť konkurencii, sú zapojení do medzinárodného podnikania, využívajú medzinárodné podnikateľské stratégie a sú tak sami konkurencieschopný na svetovom trhu.

Firemná stratégia, štruktúra a rivalita

Firemná stratégia, štruktúra a rivalita sa týka úrovne riadeného podniku, najmä správy korporácií, úrovne ich strategického riadenia, ale tiež miery konkurencie v rámci určitého odvetvia, organizácia trhu a samého podnikateľského prostredia, ktoré nedovolí podnikom „zlenivieť“ a chovať sa neefektívne

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥