Portfóliové stratégie 1

Minibagre: Skvelý nástroj pre manažérov stavebných projektov

Čím sú charakteristické portfóliové modely používané v strategickom manažmente?
Ide o maticu podnikového portfólia, je to dvojrozmerný obrazec, v ktorom sú znázornené pozície každého podnikania. Používa sa niekoľko dvojíc ukazovateľov strategickej pozície, pričom jeden ukazovateľ charakterizuje kvalitu odvetvového prostredia a druhý vypovedá o sile podnikateľskej jednotky.

V čom spočíva hlavný význam portfóliových metód v strategickom manažmente?
Hodnotí sa pomocou nich kvalita podnikaní, do ktorých podnik diverzifikoval a ich vzájomné väzby.

Popíšte pôvodnú maticu BCG a jej základnú filozofiu
Berie do úvahy dve hlavné dimenzie: rast trhu a relatívny podielu na trhu. Pri tejto analýze sa konštruuje dvojrozmerná tabuľka, do ktorej sa umiestňujú podnikové aktivity, tvoriace portfólio. Každá podniková aktivita sa znázorňuje ako kruh, ktorého poloha zodpovedá hodnote súradníc a veľkosť je úmerná podielu na výnosoch celého podniku. Na vodorovnej osi sa určí relatívny podiel na trhu je to pomer trhového podielu skúmaného podnikania k podielu najväčšieho konkurenta v odvetví. Na vertikálnej osi sa zaznamenáva miera rastu odvetvia.
Otázniky:
agresívna investično-expandujúca stratégia, ktorá ťaží z rýchlo rastúcich príležitostí v odvetví
deinvestovanie, keď náklady na expandujúcu výrobnú kapacitu a budovanie trhu prevýšia potenciálne výnosy
Hviezdy:
stratégia masívnych investícií pre mladé hviezdy
stratégia nízkych investícií pre staré hviezdy
Dojné kravy:
stratégia opevnenia a obrany trhovej pozície, pokiaľ podnikateľská jednotka vytvára dostatok peňažnej hotovosti na prerozdelenie do iných podnikaní
stratégia žatvy alebo deinvestície, ak sa netvoria prebytky hotovosti
Psy:
udržanie bez výraznejšieho úsilia (nechať dožiť)
segmentácia a nájdenie výklenku s lepšou rentabilitou
likvidácia

Popíšte inovovanú maticu BCG a jej základnú filozofiu
Zavádza novú premennú, cenovú prémiu, ktorú môže podnik získať. Vychádza z princípu, že zisky závisia od dvoch faktorov: od cien a nákladov. Charakterizuje štyri typy najčastejšie pozorovaných konkurenčných prostredí. Tento novy prístup je lepšie prispôsobený odvetviam s veľkými objemami výroby, kde efekty skúsenosti hrajú významnú rolu. Nová matica BCG:
V situácii A nákladová výhoda je prevažujúca V situácii C stratégia diferenciácie, snaha o získanie maximálnej cenovej prémie. V situácii B neexistuje konkurenčná výhoda, prostredie charakteru slepej ulice, kde ani snaha o diferenciáciu ani zvyšovanie objemu výroby neposkytuje podniku výhodu. V situácii D sú možné v zásade dve stratégie: diferenciácia, alebo nákladová výhoda.

Popíšte maticu General Electric-McKinsey a jej základnú filozofiu. V čom sa líši a čo má spoločné s maticou BCG?
Vzhľad a dimenzie (osi) pozri obrázok. Aktivity sa zobrazujú v podobe kružníc, ktorých polomer zodpovedá obratu. Podiel aktivity na trhu v danom sektore reprezentuje plocha výseče. Konkurenčné postavenie a príťažlivosť trhu sa vypočíta pomocou váženého priemeru hodnotení parametrov, ktoré sú priradené ku každej dimenzii. GE sa líši od BCG v tom, že zohľadňuje cez vážený priemer väčšie množstvo faktorov.
Parametre pre atraktívnosť odvetvia:
– veľkosť trhu a miera rastu trhu,
– kapitálová náročnosť,
– vznikajúce hrozby a príležitosti,
– minulá, súčasná a budúca ziskovosť odvetvia,
– technologická náročnosť,
– intenzita konkurencie,
– prekážky vstupu a výstupu
– sezónne a cyklické vplyvy
– sociálne, environmentálne a regulačné vplyvy.
Parametre pre určenie podnikateľskej sily (konkurenčnej pozície):
– podiel na trhu,
– relatívny podiel na trhu,
– relatívna nákladová pozícia,
– výnimočné schopnosti,
– znalosť trhov a zákazníkov,
– kvalita riadiacich pracovníkov,
– kvalita výrobkov a služieb,
– relatívna ziskovosť (ziskovosť, porovnávaná s konkurentmi)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥