Strategická segmentácia

Popíšte fázy procesu strategickej segmentácie
segmentácia trhu
1. určenie kritérií pre segmentáciu
2. spracovanie profilu jednot. segmentov
cieľové skupiny
3. tvorba kritérií príťažlivos. segmentu
4. výber cieľového segmentu
trhová pozícia
5. vymedzenie charakteristiky trhovej pozície
6. návrh market. stratégie (mixu) pre cieľové segmenty

Charakterizujte význam strategickej segmentácie pre tvorbu stratégie podniku

Predurčuje vytypovanie hlavných konkurentov, špecifických trhových podmienok a po zvolení určitej stratégie pre daný segment aj formuláciu taktík v jednotlivých funkčných oblastiach.
Spôsob segmentácie – predurčuje výsledok samotnej diagnostiky, predurčuje i stratégiu.

Definujte zákl. dimenzie, resp. parametre strategickej segmentácie.
technológia resp. spôsob uspokoj. potreby
typ klientely (geograficky, vekovo, soc., príjmovo odlišné skupiny)
potreba (fcia výrobku), kt. má výr. uspokojovať

Uveďte hlavné geografické, demografické a psychografické parametre segmentácie spotrebiteľských trhov.
Geografické: región, veľkosť územia, podnebieDemogratické: vek, pohlavie, príjem, povolanie, náboženstvo, vzdelanie, rasaPsychografické: sociálna trieda, životný štýl, osobnosť

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥