Analýza konkurencie

Analýza konkurencie alebo konkurenčná analýza je jedným z aspektov externej strategickej diagnostiky podniku. Základ konkurenčnej analýzy predstavujú v tejto oblasti práce M. Portera, podľa ktorého je konkurenčná stratégia konkretizovaná a základe analýzy odvetvia a postavenia podniku v odvetví.

5 konkurenčných síl podľa Portera

Porter vymedzil hlavné faktory analýzy konkurenčného prostredia a vytvoril schému 5 konkurenčných síl. Identifikácia týchto 5 faktorov umožňuje podniku odhaliť svoje prednosti a nedostatky vo vzťahu k ostatným podnikom a na základe toho predvídať vývoj konkurencie a strategické akcie konkurentov na trhu. Tu je spomínaných 5 konkurenčných síl podľa portera:

 • existujúce podniky
 • potenciálni konkurenti
 • substitučné výrobky
 • klienti – konkurencia na strane klientov
 • dodávatelia – konkurencia na strane dodávateľov

Existujúce podniky a stabilita firmy

Pri analýze existujúcej konkurencie je zaujímavá stabilita pozície firiem, ktorú ovplyvňujú:

 • počet firiem
 • ich veľkosť
 • vnútorné charakteristiky firiem
 • charakter sektora

Riziko vstupu nových konkurentov

Druhým kritickým faktorom je riziko vstupu nových konkurentov, ktorí prinášajú doplnkové kapacity a snažia sa predať svoje výrobky. Toto riziko treba hodnotiť na základe vstupných bariér pre daný sektor a tiež vzhľadom na odvetné opatrenia firiem, ktoré už na trhu existujú. Ide o agresívne obchodné akcie ako napr. zníženie cien, reklamu a podporu predaja, protiútoky na pôvodnom trhu príchodzích s cieľom ich oslabenia na vlastnom poli.

Bariéry vstupu do odvetvia

Ak sú vstupné bariéry vysoké, riziko príchodu nových konkurentov je malé. V opačnom prípade sa očakáva rast konkurencie. Medzi hlavné bariéry vstupu do odvetvia patria:

 • významnosť úspor z rozsahu
 • minimálna veľkosť výroby potrebná na udržanie
 • stupeň diferenciácie výrobkov
 • technologické normy
 • certifikácia
 • clá
 • dopravné náklady
 • nadbytočné výrobné kapacity v odvetví
 • potrebný čas a náklady pre implantáciu v odvetví

Riziko substitúcie

Treťou potenciálnou hrozbou pre podnik je riziko substitúcie. Každý podnik v určitom odvetví je potenciálnym konkurentom pre iné odvetvia. Substitút je výrobok alebo služba, ktoré môžu nahradiť pôvodný výrobok alebo službu alebo uspokojujú podobné potreby. Čím je cena substitútu nižšia a kvalita vyššia, a čím nižšie sú náklady na prestup k substitučnému výrobku a tým vážnejšie sú hrozby.

Konkurencia na strane klienta

Štvrtým faktorom je klient – základný prvok sféry dopytu resp. spotreby. Ovplyvňuje intenzitu konkurencie tlakom na znižovanie cien, vyžaduje najvyššiu kvalitu.
Schopnosť klientely ovplyvňovať konkurenciu firiem závisí od:
– stupňa koncentrácie klientov
– veľkosti podielu nákupov zákazníkov od daného sektora
– diferenciácie výrobkov
– hrozby integrácie

Konkurencia na strane dodávateľa

Posledným faktorom konkurencie je dodávateľ. Silní dodávatelia majú tendenciu pohltenia svojej klientely. Môžu vytvárať tlaky na odberateľský sektor, zvyšovaním cien, diktovaním kvality a sortimentu výrobkov a služieb.

Hodnotenie konkurencie

Z hľadiska analýzy konkurencie hodnotíme tieto parametre konkurencie:

 • silné a slabé stránky konkurencie
 • pohľad konkurencie na okolie
 • ciele sledované konkurenciou
 • rozhodovanie a rozdelenie moci

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥