STRATEGICKÉ INFORMÁCIE

STRATEGICKÉ INFORMÁCIE sú výsledkom globálneho, asociatívneho, interaktívneho a intuitívneho procesu, pretože pozostávajú z neurčitých signálov a pre ich využitie je spravidla potrebné doplniť ich pomocou všetkých prostriedkov, ktoré by umožnili rýchlo si vytvoriť názor

Strategický informačný systém je IS, ktorý umožňuje sledovať okolie podniku a včas odhaliť dôležité zmeny, resp. strategické zlomy.

Strategické info, ktoré zahrňuje SIS, majú špecifický charakter, sú:
1. kvalitatívne, pretože faktory ku ktorým sa vzťahujú sú ešte len vo fáze vzniku, nie sú ešte známe v číselnej podobe
2. perspektívne – dotýkajú sa najbližšej budúcnosti podniku a musia umožňovať anticipáciu dôležitých udalostí v dostatočnom predstihu
3. predovšetkým extrovertné (popisujúce okolie fy), ale môžu byť tiež introvertné (zamerané na parametre podniku, jeho schopnosti, jeho silné a slabé stránky).

Kto má strategické info zbierať?
a.) vrcholový manažment, ktorý sa obráti na externé organizácie – vypracujú pre podnik požadované analýzy a správy
b.) samotný manažment (spočíva hlavne na osobných vzťahoch)
c.) manažment poverí touto činnosťou interných pracovníkov podniku.

Jednou z možností jako získať info je SCANING (pozorovanie okolia) – info činnosť, ktorá umožňuje postrehnúť ťažko predvídateľné, ale veľmi dôležité faktory vývoja (ekon., sociál., technol.), snaží sa identifikovať nové situácie, núkajúce sa príležitosti ale aj ohrozenia, ktorý by mohli podniku spôsobiť problémy.

Pre rozvoj schopnosti podniku systematicky a perspektívne monitorovať okolie navrhuje Lesca 6 opatrení:
1. urobiť prieskum „kto čo vie v podniku“ , t. j. zistiť kto v podniku je schopný zberať info o jeho okolí, posúdiť ktoré info vlastní a kto je schopný ich využiť, teda zistiť kde má fy rozprestrieť svoje „antény“ pre zber info
2. organizovať zber info z terénu (z návštev zákazníkov, dodávateľov, účasti na výstavách, veľtrhoch apod.) a ich poskytovanie tým, ktorí ich budú potrebovať
3. vytvoriť OŠ čo najviac otvorenú navonok (decentralizovaná Š znásobuje počet tykadiel fy voči okoliu, divizionálna Š orientovaná na jednotlivé trhy je lepšie schopná reagovať na potreby klientov)
4. dosiahnuť, aby sa všetci zamestnanci podniku stali „informačnými spravodajcami“ vo vzťahu k okoliu
5. impulzy a presvedčenie musia vychádzať z vrcholovéhom anažmentu
6. vychovávať personál k pozorovaniu okolia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥