Manažment a manažérske štýly

Otázky na štátne záverečné skúšky z Manažmentu

Vypracované otázky na štátne záverečné skúšky z Manažmentu. 75 okruhov a vypracovaných tém na štátnice z ekonomického predmetu Manažment:

 1. Profil manažéra –  základné kompetencie a roly manažéra, princípy a štýl manažérskej práce, etika manažéra.
 2. Manažment a prostredie
 3.  Manažérske rozhodovanie – pojem, proces a teórie rozhodovania, typy problémov a ich vyhľadávanie, racionálno-ekonomický, administratívny model rozhodovania, kreatívne techniky rozhodovania.
 4. Manažérska funkcia: plánovanie
 5.  Strategické plánovanie – východiská a podstata strategického plánovania, proces formulácie stratégie a strategického rozhodovania, hlavné aspekty strategického plánovania, etapy ekonomickej formulácie stratégie, úlohy vrcholového vedenia v procese strategického plánovania.
 6. Strategické plánovanie – východiská a podstata strategického plánovania, proces formulácie stratégie a strategického rozhodovania, hlavné aspekty strategického plánovania, etapy ekonomickej formulácie stratégie, úlohy vrcholového vedenia v procese strategického plánovania.
 7. Manažérska funkcia: organizovanie (príloha) – organizácia, dispozícia, improvizácia
 8. Manažérska funkcia: kontrola – základné pojmy. Vonkajšia a vnútorná kontrola, kontrola, controlling, benchmarking, zásady účinnej kontroly a tvorba hodnotiacich kritérií, – priebežná a výsledná kontrola
 9. Riadenie ľudských zdrojov – základný pojem, stratégia RĽZ, politika RĽZ, vzťahy medzi stratégiou podniku a strategickým RĽZ, funkcie RĽZ, analýza a projektovanie pracovných miest, personálny nábor a výber pracovníkov
 10. Odmeňovanie, motivácia a stimulácia pracovníkov – hodnotenie práce a pracovníkov, finančné odmeňovanie pracovníkov, motivácia pracovníkov, manažérske stratégie na zvyšovanie motivácie
 11. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-011.pdf
 12. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-012.pdf
 13. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-013.pdf
 14. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-014.pdf
 15. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-015.pdf
 16. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-016.pdf
 17. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-017.pdf
 18. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-018.pdf
 19. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-019.pdf
 20. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-020.pdf
 21. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-021.pdf
 22. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-022.pdf
 23. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-023.pdf
 24. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-024.pdf
 25. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-025.pdf
 26. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-026.pdf
 27. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-027.pdf
 28. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-028.pdf
 29. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-029.pdf
 30. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-030.pdf
 31. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-031.pdf
 32. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-032.pdf
 33. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-033.pdf
 34. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-034.pdf
 35.  Pojem manažmentu a prístupy k definovaniu tohoto termínu. Charakterizujte teórie euroamerického manažmentu a ich prínosy pre vznik moderného manažmentu. Porovnajte japonský a americký manažment.
 36. Vysvetlite ako prebiehal vývoj teórii vedenia a uveďte aký štýl vedenia /a prečo/ by ste chceli vo svojej budúcej praxi využívať.
 37. Popíšte rozličné mocenské základne v organizáciách. Porovnajte úlohu vodcu a manažéra v organizácií a vysvetlite čo je obsahom a náplňou ich práce.
 38. Popíšte a vysvetlite procesy získavania, výberu a prijímania zamestnancov. prediskutujte tiež problém zisťovania efektivity náboru a výberu.
 39. Komplexne vysvetlite problematiku mzdovej politiky a riadenia miezd /miesto a zásady mzdovej stimulácie v kontexte celkovej motivácie pracovníkov, druhy a formy miezd, metódy hodnotenia práce a tvorba miezd/.
 40. Analyzujte proces rozhodovania v organizácii. Popíšte mieru účasti zamestnancov na rozhodovacích procesoch, formy a modely participácie. Vysvetlite v čom spočíva zmysel delegovania.
 41. Charakterizujte podstatu plánovania a jeho flexibilitu. Popíšte úrovne plánovania. Plánovací proces, základné prvky a väzby plánovania podnikovej štruktúry.
 42. Definujte organizovanie, jeho ciele a význam pre podnikovú prax. Popíšte fázy organizačného procesu. Chápanie organizácie z hľadiska objektu k akému sa viaže a z hľadiska obsahu, akým sa jej pripisuje.
 43. Definujte organizovanie, jeho ciele a význam pre podnikovú prax. Popíšte fázy organizačného procesu. Chápanie organizácie z hľadiska objektu k akému sa viaže a z hľadiska obsahu, akým sa jej pripisuje.
 44. Kontrola podniku. Charakterizujte základné formy kontroly v podniku. aké sú požiadavky na účinnú kontrolu v podniku? Problémy a príčiny neúspešnej kontroly. Charakterizujte rozdiel medzi kontrolou a controllingom.
 45. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-045.pdf
 46. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-046.pdf
 47. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-047.pdf
 48. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-048.pdf
 49. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-049.pdf
 50. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-050.pdf
 51. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-051.pdf
 52. Definujte organizovanie, jeho ciele a význam pre podnikovú prax. Popíšte fázy organizačného procesu. Chápanie organizácie z hľadiska objektu k akému sa viaže a z hľadiska obsahu, akým sa jej pripisuje.
 53. Kontrola podniku. Charakterizujte základné formy kontroly v podniku. aké sú požiadavky na účinnú kontrolu v podniku? Problémy a príčiny neúspešnej kontroly. Charakterizujte rozdiel medzi kontrolou a controllingom.
 54. Charakterizujte význam a postavenie manažmentu výroby v rámci systému riadenia podniku. Uveďte hlavné problémové okruhy výrobného manažmentu a tendencie jeho vývoja v súčasnom období.
 55. Definujte podstatu výrobnej stratégie podniku a jej kľúčové problémy. Charakterizujte podstatu výrobných rozhodnutí na strategickej, taktickej a operatívnej úrovni a rozoberte podstatu problému optimalizácie výrobného programu.
 56. Popíšte jednotlivé etapy manažmentu prípravy výroby, základné fázy výrobného procesu, náplň obslužných procesov výroby a význam povýrobných činností. Definujte, čo je to ekonomicky optimálna výroba.
 57. Charakterizujte význam, postavenia a metódy manažmentu kvality v rámci manažmentu výroby. uveďte najdôležitejšie kritéria kvality a základné ekonomické aspekty a súvislosti manažmentu kvality.
 58. Popíšte najznámejšie zahraničné systémy manažmentu výroby, ich význam a špecifiká. Charakterizujte podstatu a význam pružnej automatizácie výroby pre podnik v súčasnom období.
 59. Hlavné úlohy manažérskych informačných systémov /MIS/ v malých a stredných firmách. Základné podsystémy MIS firiem, ich základné úlohy a väzby medzi nimi. Vysvetlite efektívne využívanie MIS ako konkurenčnú výhodu pre firmu.
 60. Základné problémy rozvoja manažérskych informačných systémov /MIS/ v podnikovej praxi. Postup pri výbere a nákupe vhodného MIS pre manažment firmy. Postavenie a úlohy manažérov pri výbere, zavádzaní a využívaní MIS v manažérskej práci.
 61. Externé a interné dôvody vzniku exekutívnych informačných systémov /EIS/. Podstata, charakteristické črty EIS, ich základné funkcie a výhody pre vrcholový manažment podnikov. Problémy pri zavádzaní a využívaní týchto systémov v podnikovej praxi.
 62. Hlavné trendy v rozvoji manažérskych informačných systémov /MIS/ firiem. Prínosy jednotlivých trendov v oblasti manažmentu. Počítačové siete typu internet, intranet a extranet – možnosti a prínosy využívania v riadení podnikov.
 63. Charakterizujte význam strategického manažmentu pre podnik v trhovom prostredí, podstatu racionalistického a sociologického prístupu pri tvorbe stratégie, úrovne strategického riadenia a základné rastové stratégie.
 64. Vysvetlite podstatu, význam a základné metódy strategickej diagnostiky podniku. Rozoberte vzťah internej a externej diagnostiky a charakterizujte strategické informácie z hľadiska ich obsahu, zdrojov a možností získavania.
 65. Charakterizujte podstatu konkurenčnej analýzy a základné metódy analýzy v jednosektorových aktivít. Popíšte podstatu a význam generických konkurenčných stratégií podniku.
 66. Rozoberte podstatu procesu globalizácie a medzinárodnej integrácie z pohľadu strategického riadenia podniku. Uveďte základné typy aliančných a internacionalizačných stratégií podnikov.
 67. Charakterizujte cieľ a rýchlosť vykonávania zmien v organizácii (benchmarking, TQM, BPR) v závislosti od stavu organizácie (normálny a krízový stav organizácie).
 68. Podstata a význam diagnostiky stavu organizácie z hľadiska potreby prijímania strategických rozhodnutí v podniku.
 69. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-069.pdf
 70. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-070.pdf
 71. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-071.pdf
 72. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-072.pdf
 73. Manazment-Statne-zaverecne-skusky-vypracovane-otazky-otazka-073.pdf

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥