PLÁNOVACIE POSTUPY

V rôznych organizáciách a na rôznom stupni riadenia sa využívajú rôzne plánovacie postupy. Poznáme niekoľko plánovacích postupov: a) plánovanie “zvrchu“ – plánovanie zhora-nadol – centralizované …

MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

Systém plánovania možno charakterizovať z niekoľkých aspektov: 1. úroveň plánovania– rozlišujeme: a) plán rozvoja podniku ako celku (korporatívne plánovanie) b) plánovanie organizačných jednotiek (napr. divízií, …

OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

1. FORMULÁCIA CIEĽOV 2. ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA 3. VÝBER ČINNOSTÍ, KTORÉ ZABEZPEČIA DOSIAHNUTIE VYTÝČENÉHO CIEĽA 4. ANALÝZA A HODNOTENIE SPÄTNEJ …

Výhody a nevýhody plánovania

Prednosti plánovania: – minimalizuje neproduktívnu prácu – umožňuje odhaľovať budúcnosť – vytvára nástroj pre kontrolu – znižuje neistotu a improvizáciu – umožňuje lepšie využívať výrobné …

Firemné plánovanie

Podnikové plánovanie Plánovanie tvorí z hľadiska organizačného začlenenia základnú funkciu manažmentu podniku od ktorej do veľkej miery závisí účinnosť celého komplexu riadiacich činností. Hlavnou úlohou …

Finančný plán a plán zisku

Štruktúra a obsah finančného plánu Štruktúra, obsah a stupeň podrobnosti finančného plánu závisia najmä od veľkosti podniku, vyrábanej produkcie, príslušnosti k odvetviu, tiež od časového …

Finančné plánovanie podniku

Finančné plánovanie je proces zahŕňajúci tvorbu finančných cieľov podniku a súhrn opatrení, činností an ich dosiahnutie. Je integrujúcou súčasťou komplexného podnikového plánu a významným nástrojom …

Plánovanie pracovníkov

Plánovanie pracovníkov zahŕňa: 1. Plánovanie potreby pracovníkov 2. Plánovanie pokrytia pracovníkov 1. Plánovanie potreby pracovníkov – treba si odpovedať na 3 základné otázky. a) akých …

Plánovanie vzdelávania

Už v priebehu identifikácie potrieb vzdelávania sa objavujú plány, tieto sa potom upresňujú a doplňujú, až je hotový plán vzdelávania, kde je najdôležitejší rozpočet a …

PLÁNOVANIE

PLÁNOVANIE Je manažérska funkcia, ktorá zahŕňa definovanie cieľov, formulovanie stratégií pre dosiahnutie daných cieľov a spracovanie plánov pre koordináciu a integráciu jednotlivých činností. Dôvody plánovania: …