MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

Systém plánovania možno charakterizovať z niekoľkých aspektov: 1. úroveň plánovania– rozlišujeme: a) plán rozvoja podniku ako celku (korporatívne plánovanie) b) plánovanie organizačných jednotiek (napr. divízií, …

OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

1. FORMULÁCIA CIEĽOV 2. ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA 3. VÝBER ČINNOSTÍ, KTORÉ ZABEZPEČIA DOSIAHNUTIE VYTÝČENÉHO CIEĽA 4. ANALÝZA A HODNOTENIE SPÄTNEJ …

Výhody a nevýhody plánovania

Prednosti plánovania: – minimalizuje neproduktívnu prácu – umožňuje odhaľovať budúcnosť – vytvára nástroj pre kontrolu – znižuje neistotu a improvizáciu – umožňuje lepšie využívať výrobné …

Spolurozhodovanie

Rozhodovanie sa pokladá za jednu z najdôležitejších činností manažéra. Ak chcú manažéri zvýšiť zodpovednosť za výkony podniku, môžu v menšej alebo i väčšej miere umožniť …

MOC V ORGANIZÁCII

Vedenie je vlastne ovplyvňovanie podriadeného. Vedúci pracovník vedie a ovplyvňuje na základe moci. Moc – kontrola, ktorú osoba má a môže vykonávať nad inými. French, …

Euromanažér

Euromanažér je globálny manažér. Od euromanažérov sa vyžaduje: dlhodobý pohľad dopredu orientovaný na strategický rozvoj firmy – je to prvoradá požiadavka, ktorá by mala zohľadňovať …

Teória transformačného vedenia

Teória transformačného vedenia – nastáva tu návrat určitých charakterových vlastností, ktoré súvisia s osobnosťou, vlastnosťami vedúceho pracovníka. Táto teória zahŕňa pojem charizma vedúceho pracovníka (uprednostňuje …

Vedenie

Vedenie je schopnosť viesť alebo umenie presviedčať, usmerňovať a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci a k dosahovaniu cieľov firmy. Spôsob vedenia predurčuje spôsob komunikácie. Rozlišujeme: …