Výrobková analýza

Výrobok ako výsledok činnosti podniku je zložitou realitou, jednotou viacerýh vlastností, ktorými je schopný potreby uspokojovať. Medzi hlavné vlastnosti výrobku patria: úžitkové vlastnosti (technické, estetické, …

Analýza ziskovosti podniku

Oblasti skúmania finančnej analýzy Analýza ziskovosti patrí medzi hlavné oblasti skúmania finančnej analýzy. Finančná analýza analyzuje finančné stránky podniku: hospodársky výsledok – analýza hospodárskeho výsledku …

Normály tempa rastu

Normály tempa rastu patria medzi modely, určené na prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku. Normály tempa rastu predstavujú sústavy nerovností, ktoré hodnotia súčasný vývoj podniku. Normály sa …

Metódy bodového hodnotenia

Bodové metódy Metódy bodového hodnotenia alebo bodové metódy patria medzi modely prognózovania finančno-ekonomickej situácie podniku. Hodnoty zvolených finančných ukazovateľov sa pri bodových metódach transformujú na …

Finančné ciele

Podnik si môže stanoviť široké (všeobecné finančné ciele) a špecifické ciele (konkrétne finančné ciele). Neustály rast trhovej hodnoty sa považuje za základný – široký cieľ …

Hodnotenie rizika nových produktov

Hodnotenie rizika nových produktov – medzi významné rizikové aktivity patrí vývoj a zavádzanie nových produktov. Na posudzovanie rizík nových produktov možno zvoliť tri faktory: trh, …

Hodnotenie rizika regiónov a štátov

Postupy hodnotenia rizika regiónov a štátov – je možné pomocou uplatnenia bodového systému hodnotenia. Základom tohto hodnotenia je výber určitých faktorov, ktorých úroveň rizika jednotlivých …

Izolované hodnotenie rizika

Izolované hodnotenie rizika je postupom hodnotenia rizika, keď sa hodnotenie projektov rozkladá do dvoch komponentov. Prvý komponent je riziko projektu a druhým je jeho výhodnosť …

Pravidlá rozhodovania za rizika

Rozhodovanie za rizika Pravidlá rozhodovania za rizika slúžia ako podpora pre rozhodovateľa. Používajú sa na určenie preferenčného usporiadania rizikových variantov, určenie poradia variantov podľa zvoleného …

Podstata a náplň hodnotenia rizika

Podstata a náplň hodnotenia rizika – hodnotenie rizika je činnosť, ktorá prebieha v úzkej nadväznosti s hodnotením celkovej výhodnosti jednotlivých variantov rozhodovania. Riziko neposudzujeme izolovane, …

Metódy počítačovej simulácie

Metódy počítačovej simulácie – vo všeobecnosti využitie simulačných metód je spojené s riešením zložitých problémov, kde komplexnosť súčasného pôsobenia množstva faktorov sťažuje použitie optimalizačných metód. …

Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy

Pravdepodobnostné stromy – predstavujú grafický nástroj zobrazenia rizikových variantov a ich dôsledkov (vzhľadom na určité kritéria hodnotenia kvantitatívnej povahy). Využívajú pojmový aparát teórie grafov a …