Finančná páka

Finančná páka (financial leverage) je ukazovateľ podielu vlastných a cudzích zdrojov podniku. Podnik zvyšuje hodnotu tohoto ukazovateľa vtedy, ak zvyšuje pomer cudzích zdrojov. Je potrebné …

Postup finančnej analýzy

Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy. Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, lebo zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí …

Riziko vzniku platobnej neschopnosti

Dlhová služba Riziko vzniku platobnej neschopnosti patrí medzi faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku. Platobnú neschopnosť ovplyvňuje zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitále podniku zvyšuje …

Náklady kapitálu

Náklady kapitálu predstavujú také náklady podniku, ktoré podnik potrebuje vynaložiť na získavanie a viazanie jednotlivých zložiek kapitálu. Členenie nákladov kapitálu Rozlišujeme náklady kapitálu: náklady vlastného …