Riadenie kariéry

Úloha zamestnanca pri riadenie kariéry:
Má poskytovať svojim nadriadeným presné informácie, ktoré sa týkajú jeho záujmov, schopností, pracovné skúsenosti

Úloha vedúceho pri riadenie kariéry:
Overovať informácie od zamestnanca, informovať zamestnanca o ponúkaných prac. príležitostiach, možnosť postupu, navrhovať vzdelávacie programy pre svojich podriadených

Úloha organizácie pri riadenie kariéry:
Poskytovať informačné služby na pomoc vedúcim pracovníkom pri ich rozhodovaní, zaisťovať efektívne využitie všetkých obdržaných informácií

Formulovanie stratégie povolania:
1. osobný profil – pohľad na seba samého, kde by sme si mali klásť otázky : aký je môj postoj k času, úspechu, práci, materiálne zabezpečenie, ,som imhovet alebo exhovet
2. stanovenie dlhodobých osobných a profesionálnych cieľov – dlhodobé ciele spojiť s bezprostrednou úlohou, čim je vyšší cieľ, tým je dlhšie obdobie pre jeho plánovanie
3. analýza prostredia – hodnotím riziká a príležitosti
4. analýza osobných predností a nedostatkov – odporúča sa, rozdeliť svoje schopnosti na technické, organizačné, bezpečnostné…
5. stanovenie strategických alternatív povolania – cieľ najúspešnejší až po najmenej vhodný,
6. dávať do pomeru svoje schopnosti s príležitosťami
7. voľba stratégie na základe predchádzajúceho bodu – volím najvhodnejšiu stratégiu
8. stanovenie krátkodobých cieľov, vyhodnotením ich realizácie
9. stanovenie náhradných plánov – vychádza sa z iných alternatív
10. realizácia
11. sledovanie postupu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥