Finančná analýza

Podmienkou úspešného riadenia podniku je dokonalá znalosť situácie, v ktorej sa podnik nachádza.

Hodnotenie finančného zdravia

Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy. Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, lebo zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí a skutočnosťou. Význam a zmysel má finančná analýza iba vtedy, ak jej výsledkom sú nové informácie s väčšou vypovedacou schopnosťou ako primárne ukazovatele, ktoré poskytujú účtovné výkazy.

Úlohy finančnej analýzy

Úlohou finančnej analýzy je identifikácia slabých stránok podniku, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom, a silných stránok, o ktoré sa podnik môže v budúcnosti opierať. Finančná analýza je teda východiskom pre prijímanie správnych rozhodnutí o budúcnosti podniku. Ako postupovať pri základnej finančnej analýze podniku sa dočítate na stránke Postup finančnej analýzy.

Finančná analýza je organickou súčasťou finančného riadenia podniku, hodnotí finančnú situáciu v podniku, určuje príčiny, ktoré ju ovplyvnili. Medzi hlavné úlohy finančnej analýzy patrí:

 • získavať kapitál pre bežné a budúce potreby a rozhodovať o jeho štruktúre,
 • rozhodovať o alokácii finančných zdrojov,
 • rozhodovať o rozdeľovaní zisku,
 • sledovať, analyzovať, kontrolovať a riadiť hospodársku stránku činnosti podniku
 • zisťovanie slabých stránok podniku
 • hodnotenie finančnej situácie podniku a hodnotenie finančného zdravia podniku
 • určenie činiteľov, ktoré podnik ovplyvňujú
 • rozhodovať o rozdeľovaní zisku

Ciele finančnej analýzy

Zmyslom a cieľom finančnej analýzy a hodnotenia finančného zdravia podniku je zhodnotiť finančnú situáciu podniku a precizovať príčiny, ktoré ju ovplyvnili. Snahou pritom je komplexne vyjadriť finančnú situáciu podniku, t.j. určiť všetky činitele, ktoré determinovali finančné zdravie podniku. Činitele, ktoré ovplyvňujú finančnú situáciu podniku, môžeme rozdeliť do 2 skupín:

 • externé činitele
 • interné činitele

Finančne zdravý podnik je taký podnik, ktorý je v danom okamihu perspektívne schopný plniť zmysel svojej existencie v podmienkach trhovej ekonomiky. Alebo tiež podnik, ktorý dosahuje takú mieru zhodnotenia kapitálu, ktorú požadujú investori vzhľadom na mieru rizika. Finančné účtovníctvo a finančné rozhodovanie sú 2 dôležité činnosti finančného riadenia podniku. Ako to vyzerá v praxi nájdete na stránke Postup v praxi pri rozhodovaní o finančnej štruktúre.

Finančné účtovníctvo

Finančné účtovníctvo je povinná viesť každá účtovná jednotka v súlade so zákonom č. 431/2002 ZZ o účtovníctve. Finančné účtovníctvo sa zameriava sa sústavné zaznamenávanie ekonomických informácií, ktoré sú predmetom účtovníctva za účtovnú jednotku ako celok. Má predpísaný obsah a formu.

Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie je proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, podnikového kapitálu a ich použitia z hľadiska základných finančných cieľov podnikania a s prihliadnutím k rôznym obmedzujúcim podmienkam. O zbere a spracovaní údajov si môžete prečítať v článku Zdroje údajov pre finančnú analýzu.

Typy dlhodobého finančného rozhodovania:

 • rozhodovanie o celkovej výške potrebného kapitálu
 • rozhodovanie o štruktúre podnikového kapitálu
 • rozhodovanie o štruktúre podnikového majetku
 • rozhodovanie o investovaní podnikového kapitálu (vecné alebo finančné)
 • rozhodovanie o rozdeľovaní zisku podniku po zdanení

Typy krátkodobého finančného rozhodovania:

 • rozhodovanie o veľkosti a štruktúre jednotlivých zložiek OM
 • rozhodovanie o optimálnej forme krátkodobého kapitálu

Metódy, modely a teórie finančnej analýzy

Základné členenie metód, teórií a modelov používaných vo finančnej analýze na prognózovanie finančno-ekonomickej situácie firmy:

Prognostické metódy

Matematicko štatistické metódy

Metódy bodového hodnotenia

 1. Tamariho rizikový index
 2. Rýchly test Quick Test Model

Neurónové siete

 1. Postup LVQ

Modelové prístupy k riešeniu optimálnej finančnej štruktúry podniku

 1. Klasický prístup – Klasická teória kapitálovej štruktúry
 2. Tradičný prístup – Teória U-krivky
 3. Model M-M (Modigliani – Miller)
 4. Kompromisná teória kapitálovej štruktúry
 5. Teória hierarchického poriadku
 6. Teória signalizačného efektu

Ďalšie teórie a metódy finančnej analýzy

 1. Pomerové finančné ukazovatele
 2. Metóda percentuálneho rozboru
 3. Bonity Indicator Model – Index bonity
 4. Hodnotenie finančnej výkonnosti
 5. Systém ukazovateľov Du Pont
 6. Pyramídová sústava finančných ukazovateľov

Oblasti skúmania finančnej analýzy

Finančná analýza analyzuje finančné stránky podniku:

A. Hospodársky výsledokanalýza hospodárskeho výsledku

 • Tradičný prístup k analýze tvorby zisku z realizácie
 • Moderný prístup k analýze tvorby zisku z realizácie
 • Využitie analýzy nulového bodu
 • Použitie vytvoreného výsledku hospodárenia
 • Miera vyplácaných dividend

B. Ziskovosťanalýza ziskovosti obsahuje tieto modely:

 • Modely tržieb
  • Tradičný prístup 1
  • Tradičný prístup 2
  • Trhovo orientovaný prístup
 • Modely nákladov
  • Výrobková analýza
  • Druhová analýza (analýza režijných nákladov)
  • Analýza hospodárskych stredísk
 • Modely príspevku na úhradu fixných nákladov a zisku
  • Nákladový model
  • Jednoduchý výpočet príspevku na úhradu
  • Dvojstupňový výpočet príspevku na úhradu
 • Modely nulového bodu
  • Analýza nulového bodu
  • Výpočet kritického objemu výroby
  • Výpočet kritickej predajnej ceny
  • Výpočet tržieb v kritickom bode
  • Bezpečná miera zisku
  • Bezpečnostný koeficient
 • Modely zisku rešpektujúce fixné a variabilné náklady

C. Efektívnosťanalýza efektívnosti zahŕňa:

 • Pyramídové sústavy ukazovateľov
 • Du Pont a rozklad ROA
 • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • Komparatívne metódy
  • Metódy absolútnych rozkladov
 • Typy modelov hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • analýza absolútnych ukazovateľov
  • analýza pomerových ukazovateľov
  • analýza sústav ukazovateľov
   • pyramídové modely
   • predikčné modely
 • Modely hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • Globálny model analýzy efektívnosti (Zisková páka, obratová páka, finančná páka)
  • Modely syntetických ukazovateľov efektívnosti
   • ROE – 1
   • ROE – 2

D. Výrobkyvýrobková analýza – dlhodobá výrobková analýza a krátkodobá výrobková analýza zahŕňa:

 • Ukazovatele ekonomickej úrovne výrobkov
  • Absolútne výrobkové ukazovatele
  • Pomerové výrobkové ukazovatele
 • Metódy stanovenia výrobkových preferencií
  • Na základe jedného kritéria (analyzované výrobky)
  • Na základe dvoch kritérií (korelačná tabuľka a bodový diagram)
  • Metóda multikriteriálneho hodnotenia (metóda váženého súčtu poradí, bodovacia metóda, metóda normovanej premennej, metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥