Implementácia stratégie – pojem a obsah

Pojem a obsah implementácie stratégie

V anglo-americkej manažérskej literatúre sa rozumie implementáciou proces, pomocou ktorého sú premenené marketingové plány na akcieschopné úlohy, ktoré sú pomocou tohoto procesu prevádzané tak, aby boli splnené plánované ciele.

Pojem implementácie stratégie môžeme chápať jednak procesne a jednak ako dielčí strategický projekt. Procesná stránka implementácie zahŕňa: formulovanie cieľov implementácie a vymedzenie činností k presadeniu, uskutočňovaniu a realizácií kontroly implementácie. V bezprostrednej realizačnej fáze sa doporučuje definovať implementáciu ako samostatný strategický projekt.

Proces tvorby stratégie môžeme rozdeliť na 3 dielčie úlohy:
1. zabezpečiť akceptovanie stratégie u pracovníkov podniku = presadenie implementácie
2. špecifikovať globálne strategické úlohy
3. prispôsobiť podnikovú štruktúru, podnikový systém a podnikovú kultúru navrhovanej stratégii

Ciele implementácie stratégie

Hlavný cieľ procesu implementácie stratégie je úspešná implementácia vytvorenej stratégie. Aby sme to dosiahli, je potrebné:
1. zaručiť znalosť a zrozumiteľnosť obsahu stratégie
2. vybaviť tých, ktorých sa implementácia týka zodpovedajúcimi kompetenciami
3. dosiahnuť ochotu chcieť uskutočňovať danú stratégiu

Presadenie marketingových stratégií

Predpokladom úspešného presadenia stratégie je, aby s obsahom stratégie boli zoznámené osoby v podniku. Je potrebné rozlišovať dve skupiny adresátov:
1. vrcholový a stredný manažment – mal by byť informovaný o dôvodoch strategických zmien, o obsahu, o očakávaniach úspechu a o očakávaných účinkoch strategickej koncepcie. Komunikácia by mala byť skôr neformálna.
2. zostávajúci pracovníci – redukuje sa obsah strategického obsahu z dôvodu zachovania tajomstva a obmedzených schopností pracovníkov porozumieť strategickým problémom.

Pri realizácii stratégie môžu vnikať tieto konflikty

1. konflikty cieľov – vznikajú keď sa líšia ciele jednotlivých oblastí podnikania a spoločný cieľ je nerealizovateľný.
2. rozdiely v očakávaniach – vedúci pracovníci očakávajú rôzny úspech účinnosti stratégie
3. konflikty pri presadzovaní v dôsledku osobných záujmov alebo rozdielov v kvalifikácii
4. konflikty kultúry napr. medzi technicky a marketingovo orientovanými odborníkmi

K PREDPOKLADOM ÚSPECHU IMPLEMENTÁCIE PATRIA 3 ASPEKTY

1. Ten, kto o stratégii rozhoduje, musí identifikovať nositeľov implementácie vo vnútri podniku.
2. K zavedeniu a presadeniu stratégie by mali vedúce sily používať adekvátny štýl implementácie
3. Pre implementačný projekt je potrebné zaistiť účinné organizačné predpoklady.

Za nositeľov implementácie sú považovaný tí odborníci a vedúci pracovníci, ktorí môžu rozhodujúcim spôsobom prispieť k presadeniu a plneniu úloh. Do procesu implementácie by mal byť aktívne vtiahnutý tvorca stratégie a kľúčový manažér. Títo môžu pôsobiť podporne z hľadiska svojej moci aj odbornosti.

Štýly vedenia

Pri implementácii stratégie môžeme použiť rôzne štýly vedenia. Medzi základné rozdielne postupy patria:
1. prístup z hora dole – stratégia je formulovaná na najvyššom riadiacom stupni, na ďalšie stupne je diktovaná ako úloha.
2. prístup zdola hore – znamená, že stratégia je vytváraná v blízkosti použitia a vyššími stupňami ja schvaľovaná, poprípade modifikovaná.

SCHOPNOSTI DÔLEŽITÉ PRE IMPLEMENTÁCIU

Schopnosť interakcie – schopnosť ovplyvniť vlastné chovanie a chovanie ostatných osôb
Schopnosť alokácie – zdroje by mali byť rozdelené tak, aby boli dané tam, kde sa dosiahne najlepší účinok (časové, finančné..)
Schopnosť kontroly – znalosť vzťahov a udalostí, ktoré sa vyskytujú na úseku zodpovednosti manažéra
Organizačné schopnosti – schopnosť vytvoriť sieť osobných vzťahov a neformálnu konkrétnym problémom prispôsobenú organizačnú štruktúru.

Základné kroky implementácie

Medzi rozhodujúce kroky implementácie stratégie patrí tvorba programov, rozpočtov a procedúr.
Úlohou programov je konkretizovať, ktoré opatrenia podľa jednotlivých funkčných oblastí bude potrebné uskutočniť, aby formulovaná stratégia mohla byť realizovaná. Ide o programy organizačné, informačné, i tzv. funkčné programy zabudované do plánovacieho systému podniku.
Úlohou rozpočtov je dopracovať plánovacie programy do hodnotových vzťahov.
Úlohou procedúr je rozpracovanie programov do systému sekvenčných krokov alebo techník, popisujúcich podrobne jednotlivé úlohy a postup ich realizácii.

Formulovanie a implementácia stratégie zahŕňajú identifikovanie príležitosti a rizík v podnikovom environmente, hodnotenie silných a slabých stránok organizácie, tvorbu organizačných štruktúr, získanie vhodných pracovníkov a návrh primeraných odmien pracovníkom.
Stratégia je reakcia – kontinuálna a prispôsobujúca sa externým príležitostiam a rizikám a interným silným a slabým stránkam, ktoré ovplyvňujú organizáciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥