PLÁNOVACIE POSTUPY

V rôznych organizáciách a na rôznom stupni riadenia sa využívajú rôzne plánovacie postupy. Poznáme niekoľko plánovacích postupov: a) plánovanie “zvrchu“ – plánovanie zhora-nadol – centralizované …

MODEL SYSTÉMU FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

Systém plánovania možno charakterizovať z niekoľkých aspektov: 1. úroveň plánovania– rozlišujeme: a) plán rozvoja podniku ako celku (korporatívne plánovanie) b) plánovanie organizačných jednotiek (napr. divízií, …

OBSAH FIREMNÉHO PLÁNOVANIA

1. FORMULÁCIA CIEĽOV 2. ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA 3. VÝBER ČINNOSTÍ, KTORÉ ZABEZPEČIA DOSIAHNUTIE VYTÝČENÉHO CIEĽA 4. ANALÝZA A HODNOTENIE SPÄTNEJ …

Výhody a nevýhody plánovania

Prednosti plánovania: – minimalizuje neproduktívnu prácu – umožňuje odhaľovať budúcnosť – vytvára nástroj pre kontrolu – znižuje neistotu a improvizáciu – umožňuje lepšie využívať výrobné …

Firemné plánovanie

Podnikové plánovanie Plánovanie tvorí z hľadiska organizačného začlenenia základnú funkciu manažmentu podniku od ktorej do veľkej miery závisí účinnosť celého komplexu riadiacich činností. Hlavnou úlohou …

Efektívny manažér

Efektívnosť znamená robiť správne veci. Účinnosť je najhospodárnejšie využívanie zdrojov. Efektívnosť aj účinnosť je rovnako dôležitá, pretože treba robiť správne veci účinne. Do akej miery …

PARTICIPÁCIA

V súčasnosti sa preferuje filozofia zapájať všetkých do všetkých. Participácia – zapájanie pracovníkov do riešenia podnikových problémov a ich účasť na rozhodovacích procesoch. Ciele participácie: …

Manažér

Definícia pojmu manažér Podobne ako pojem manažment, pojem manažér je tiež veľmi bohato interpretovaný. Na priblíženie si aj tohto pojmu sme vybrali päť definícií od …

Analýza ziskovosti podniku

Oblasti skúmania finančnej analýzy Analýza ziskovosti patrí medzi hlavné oblasti skúmania finančnej analýzy. Finančná analýza analyzuje finančné stránky podniku: hospodársky výsledok – analýza hospodárskeho výsledku …

Neistota, riziko, čisté riziko

Neistota – sa chápe v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich výsledkov určitých aktivít a lebo procesov. Prejavuje sa to menšími alebo väčšími odchýlkami …

Finančný plán a plán zisku

Štruktúra a obsah finančného plánu Štruktúra, obsah a stupeň podrobnosti finančného plánu závisia najmä od veľkosti podniku, vyrábanej produkcie, príslušnosti k odvetviu, tiež od časového …