Zmeny v podnikovej praxi

Definujte základné metódy uskutočňovania zmien v podnikovej praxi. AA. Kontinuálne zlepšovanie metóda uskutočňovania relatívne malých, inkrementálnych zdokonalení výrobných, prevádzkových, obchodných, administratívnych procesov a ich výsledkov. …

Analýza odvetvia

Čo sú strategické skupiny v odvetví a aký majú význam z hľadiska stratégie? Strat. skupiny: niekoľko súperiacich podnikov, ktoré používajú podobné metódy konkurovania a zaújímajú …

Externá diagnostika

Charakterizujte obsah externej strategickej diagnostiky 1. Analýza makroprostredia – faktory pôsobiace v celej ekonomike2. Analýza mikroprostredia – odvetvoré prostredie:obchodníci, partneri, konkurencia, klienti 3. Strateg. segmentácia-odvetvie …

Interná diagnostika

Uveďte hlavné zložky a otázky internej strategickej diagnostiky Základné okruhy internej strateg. diagnostiky dľa HDS (Hard. diagnos. chémy)– postavenie na trhu (všeob. charakteristiky, charakteristiky. výrobkov, …

Strategická segmentácia

Popíšte fázy procesu strategickej segmentácie segmentácia trhu1. určenie kritérií pre segmentáciu2. spracovanie profilu jednot. segmentovcieľové skupiny3. tvorba kritérií príťažlivos. segmentu4. výber cieľového segmentutrhová pozícia5. vymedzenie …

Metóda STRADIN

Popíšte strategický rozhodovací proces v podniku pri použití metódy STRADIN Ide o metódu skupinového rozhodovania založenú na dynamickej spolupráci spoluaktérov. Rozhodovanie prebieha buď vo vyhradených …

Psychologický slovník U-Z

Variabilné časové posilnenie Variabilné časové posilnenie – posilnenie za rôzny časový úsek Variabilné dávkové posilnenie Variabilné dávkové posilnenie – posilnenie za určitú dávku – mení …

Psychologický slovník S-T

Sekundárne potreby Sekundárne potreby – tri príklady – drogová závislosť, potreba čítať, potreba pomáhať druhým, potreba pozerať TV Semantická pamäť Semantická pamäť – pamäť na …

Psychologický slovník P-R

Paraverbálna komunikácia Paraverbálna komunikácia – zvukové charakteristiky reči = sila, výška hlasu, rýchlosť ; ako to hovoríme Pavlovove rozdelenie temperamentu Pavlovove rozdelenie temperamentu – sangvinik …