Komunikácia v súčasnej spoločnosti a jej význam

Funkcie komunikácie:

Komunikácie je najväčší výdobytok človeka. Je to tiež redukcia neistoty. Vychádza z potreby uspokojiť pud po dorozumievaní. Zabezpečuje adaptáciu človeka na spoločnosť a ovplyvňuje sieť spoločenských vzťahov. Je dôležitým faktorom psychickej stability. Je jedným z najdôležitejších prvkov v organizácii. Jej funkciou je zabezpečiť integráciu jednotlivých zložiek firmy do koordinovaného celku. Vďaka nej možno modifikovať správanie, dosahovať efektívne zmeny, účelovo využívať informácie a realizovať stanovené ciele.

Význam komunikácie v súčasnej spoločnosti

 • informačná spoločnosť
 • znalostná spoločnosť a spoločnosť celoživotného vzdelávania
 • komunikačná stratégia
 • komunikačná kríza spoločnosti

Vo fáze informačnej spoločnosti vyžadujú zamestnávatelia od budúcich spolupracovníkov v rámci socio-kultúrnej kvalifikácie:

 • komunikačné schopnosti (verbálne, neverbálne, písomné, ústne, individuálne aj tímové),
 • prezentačné schopnosti a vedomosti – schopnosť produktívne diskutovať, argumentovať a polemizovať,
 • zdravé sebavedomie, tolerantnosť, uznávanie morálnych a etických hodnôt, kreativitu, flexibilitu a iniciatívnosť,
 • schopnosť práce v tíme a kreatívnu spoluprácu vo vekovo, sociálne a etnicky heterogénnych tímoch.

Základné pojmy

V prípade komunikácie medzi ľuďmi hovoríme o sociálnej komunikácií – 3 druhy: ústna, písomná, vizuálna-

Z hľadiska použitia komunikačných prostriedkov sa komunikácia delí na: verbálnu, neverbálnu a realizovanú činmi a skutkami.

Komunikačné jednanie je vždy zamerané na dosiahnutie predpokladaného cieľa, ktorým môže byť:

 • výmena informácií
 • ovplyvňovanie správania ľudí
 • ovplyvňovanie medziľudských vzťahov medzi jednotlivcami a k vlastnej osobe

Funkcie komunikácie

 • informatívna
 • poznávacia
 • inštruktívna
 • vzdelávacia a výchovná
 • osobnej identity
 • socializačná a spoločensky integrujúca
 • presvedčovacia
 • posilňujúca a motivujúca
 • zábavná
 • zdôverovacia
 • úniková

Komunikačné kompetencie = súbor všetkých mentálnych predpokladov, ktoré človeka činia schopným komunikovať, realizovať komunikačné procesy a hodnotiť na nich účasť iných (zahŕňa taktiež uplatňovanie socio-kultúrnych pravidiel – napr. rečová etiketa)

Komunikačné schopnosti = súhrn: úrovne hovoreného prejavu, emočné kompetencie, zdravá sebaistota, sebapoznanie, poznanie komunikačných partnerov.

Patria sem:

 • počúvanie a naslúchanie (53 %)
 • rozprávanie (16 %)
 • čítanie (17 %)
 • písanie (14 %)
 • vnímanie neverbálnej komunikácie.

Typy komunikácie

Agresívna, asertívna, cudzojazyčná, človeka s počítačom, dotyková, dvojsmerná, e-mailová, interpersonálna, jednosmerná, konfliktná, masová, mediálna, moderátorská, náhodná, negatívna, obchodná, odborná, oficiálna, pozitívna, pasívna, pracovná, právna, písaná, rečová, skupinová, sociálna, spoločenská, tvárou v tvár, vedecká, verbálna, zámerná, sprostredkovaná

Zásady efektívnej komunikácie

Pre úspech v zamestnaní je rozhodujúce:

 • ako ľudí poznáme (60 %)
 • aký dojem dokážeme vzbudiť (30 %)
 • ako dobrí vo svojej práci sme, čo vieme, aké je naše individuálne know-how (10 %)

85 % osobného úspechu spočíva v umení jednať s ľuďmi a len

15 % v znalostiach.

Základné požiadavky efektívnej komunikácie: zreteľnosť, stručnosť, správnosť, úplnosť, zdvorilosť

Základné doporučenia pre efektívnu komunikáciu (Carnegie)

Základné pravidlá jednania s ľuďmi

Ako sa zapáčiť ľuďom

Ako presvedčiť ľudí

Ako zmeniť ľudí bez toho, aby ste sa ich dotkli

Základné pravidlá jednania s ľuďmi

Neznižujte hodnotu druhých ľudí (nedevalvujte ich)

Zvyšujte hodnotu druhých ľudí (evalvujte ich)

Podnecujte druhých ľudí v činnosti

Faktory ovplyvňujúce proces komunikácie

 • môžu mať charakter individuálny, sociálny alebo situačný
 • môžu proces komunikácie urýchľovať (akcelerátory) alebo spomaľovať (retardéry)

Komunikačné bariéry

Sú prekážky, ktoré musia byť pri komunikácii prekonávané, alebo ktoré uskutočneniu komunikácie bránia

Hlavné komunikačné bariéry:

 • nadmerná a neadekvátna komunikácia – vedúca k informačnému zahlteniu
 • nesprávne kódovanie alebo dekódovanie správy
 • voľba nevhodného komunikačného média
 • zlyhanie spätnej väzby – chýba istota, či bola správa správne pochopená a interpretovaná
 • nevhodný slovník – používanie slangov, vysoko špecializovaných termínov
 • nesprávne, nekompletné alebo neadekvátne informácie

Prekážky (bariéry) v komunikácii možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

 • Bariéry vnímania:
  • environmentálne stimuly
  • postoje a hodnoty príjemcu
  • potreby a očakávania príjemcu
 • Bariéry pochopenia:
  • jazyk, sémantické problémy
  • schopnosť príjemcu počúvať a prijímať zvlášť tie správy (odkazy), ktoré sú ohrozené v dôsledku jeho alebo jej ponímania
  • príliš dlhá, obšírna komunikácia
  • účinok statusu
 • Bariéry prijatia:
  • predsudky
  • individuálne konflikty medzi odosielateľom a príjemcom

Eliminácia komunikačných bariér: istota, že správa sleduje zreteľný cieľ; venovanie dostatku času príprave správy; zvolenie vhodného prostredia pre ústnu komunikáciu; vyžiadanie si rady, ak ju potrebujeme; predpokladanie otázok príjemcu; starostlivá voľba najvhodnejšieho komunikačného média; mať pri príprave správy vždy na mysli jeho príjemcu; využívať spätnú väzbu pre overenie správnosti interpretácie prijatej správy; pri každej príležitosti priebežne zdokonaľovať svoje komunikačné schopnosti; vždy si uvedomovať, že odkaz musí byť zreteľný, úplný, stručný, správny a zdvorilý; nedávať príjemcovi také správy, aké nechceme aby príjemca dával nám.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥